OBŠIL, M. Optimalizace projekční činnosti v softwaru EPLAN ELECTRIC P8 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Polsterová, Helena

Ve své diplomové práci měl diplomant za úkol provést analýzu stávajícího stavu elektrotechnické dokumentace kotoučové pily TAC 75 a navrhnout možnosti její optimalizace. Úkolem studenta bylo vytvoření plnohodnotnějšího a dynamičtějšího prostředí elektroprojekční činnosti v softwaru EPLAN Electric P8. Je nutno ocenit, že student při zpracovávání diplomové práce projevil mimořádnou odpovědnost a samostatnost, pravidelně konzultoval s vedoucí i konzultantem diplomové práce. Velmi dobře se orientoval v zadané tématice, jak po stránce teoretické, tak i praktické. Po celou dobu zpracovávání diplomové práce pracoval student pečlivě a svědomitě. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Bastl, Jiří

posudek v příloze

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 112255