ŠŤASTNÝ, J. Oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Škoda, Jan

Jako vedoucí práce musím jednoznačně pochválit studentův přístup k řešení zadaných úkolů a vytyčených cílů. Postupoval logicky a s dobrou návazností jednotlivých kroků. Díky tomu se podařilo studentovi zpracovat práci, která přináší v první části ucelený přehled dosavadních výsledků na poli oslnění od svítidel s neuniformní plochou vyzařování a v další části výsledky objektivního a subjektivního hodnocení osvětlovací soustavy. Prameny, které student využil jsou téměř všechny publikovány zahraničními autory a student tak musel čerpat převážně z anglicky psaných zdrojů. Na základě této rešerše student zvolil postup jak se pokusit ohodnotit oslnění od svítidel s neuniformní plochou vyzařování, a to jak objektivními metodami, tak i subjektivními. Výsledky obou metod se student snažil mezi sebou korelovat, což se mu v rámci možností podařilo. Velmi pozitivně hodnotím, že se podařilo uspořádat subjektivní hodnocení osvětlovací soustavy na vzorku více než 60 lidí, což práci povýšilo na velmi vysokou úroveň. Z výsledku je patrné, že najít jednoznačnou spojitost mezi objektivními a subjektivními metodami bude případ od případu unikátní a nalézt univerzální metodu a vztah pro výpočet oslnění bude velmi složité. Toto otevírá možnost pro další výzkum, který je v současné době na poli mezinárodní komise pro osvětlování CIE aktuálně řešen. Celkově je z práce vidět, že student věnoval jejímu řešení opravdu hodně času. V práci se vyskytují drobné překlepy a malé nejasnosti, ale to je bohatě vyváženo studentovým přístupem k řešené problematice. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Baxant, Petr

Práce odpovídá v plném rozsahu zadání a v praktické části je vysoce významným přínosem. Jedná se o propojení nejnovějších poznatků z aktuální doby s požadavky oboru a konkrétního řešení problematiky oslnění ve speciálních případech dělených zdrojů světla. Práce je logicky členěna a kapitoly na sebe navazují dle očekávaného řešení úkolu. Práce přináší ucelené a komplexní informace, shrnuje rozsáhlý rešeršní materiál do významných částí. Na straně 34 uvádí student informaci o použití 1,3 Mpx objektivu - asi myslel fotoaparát nebo jenom čip. Na str. 36 mluví o kalibrovaných videokamerách - z jaké literatury je tato informace? Na obrázku 4-2 je na obou osách uvedena veličina UGR a není jasné, o jaké veličiny se jedná. Zásadně nové poznatky práce přináší zejména v praktické části, kde student vytvořil testovací pracoviště, zajistil účast více než 60 osob různého věku a pohlaví a vytvořil dotazníkový systém v rámci reálného testování. Metoda sledování na významném vzorku pozorovatelů v tomto rozsahu je na světové úrovni. Nicméně variace výsledků naznačuje, že nalezení správných korelací a citlivostních funkcí nebude tak jednoduché. Zakládá se zde však prostor pro následný výzkum. Student čerpal s velmi rozsáhlé skupiny literárních zdrojů a postihl všechny důležité prameny. Výběr literatury lze jednoznačně hodnotit kladně. Formální stránka práce je na dobré úrovni. Mohu však vytknout absenci původních anglických významů zkratek jako např. UGR, ILMD. české překlad studenta nejsou v některých případech správné. Jako negativně působící je použití pojmu “vzorec” pro označení matematických vztahů a relací mezi veličinami. Práce díky experimentální náplni většího rozsahu přináší velmi cenné podklady pro další výzkum. Nejedná se tedy pouze o možné významné publikace z této oblasti, ale hlavně praktické využití pro technickou praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 110927