MAIXNER, J. Návrh a vytvoření aplikace pro ovládání hmotnostních detektorů netěsností Agilent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaczmarczyk, Václav

Student vypracoval svou diplomovou práci na téma Návrh a vytvoření aplikace pro ovládání hmotnostních detektorů netěsností Agilent. V rámci práce se student zabýval jak studiem základních metod detekce a lokalizace netěsností, tak v praktické části pak návrhem a realizací aplikace pro realizaci komplexních měřicích úloh. V praktické části je poměrně detailně popsán průběh vývoje a implementace WPF aplikace. Z práce je zjevné, že ji student věnoval značný čas. I přesto, že student pracoval do vysoké míry samostatně pouze pod vedením externího konzultanta, byl vždy ochoten dostavit se na konzultaci a prezentovat průběh práce. Na výtky a doporučení vždy reagoval odpovídajícím způsobem. Jeho způsob práce proto hodnotím velice pozitivně. Celkově navrhuji hodnocení A

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Arm, Jakub

Autor diplomové práce splnil zadání na dobré úrovni. Vytvořená aplikace, která je ústředním bodem práce, je graficky a uživatelsky na výborné úrovni. Její popis je rozsáhlý a některá funkcionalita je formalizována pomocí diagramu. Také musím vyzdvihnout použití Nuget balíčků pro graf a rozšířenou funkcionalitu prostředí. Chybí mi zde např. přehledný UML diagram, který by zestručnil mnohostránkový popis. Také popisné obrázky jednotlivých obrazovek by situaci zpřehlednily. Ocenil bych i flow diagram. Když už se autor zaobírá defaultním návrhovým vzorem použitého grafického prostředí (MVVM), mohl se zmínit i o jiných návrhových vzorech, např. adapter. Také mi v dokumentu chybí úvaha nad použitím standardní desktopové aplikace na klasickém OS Windows v průmyslovém prostředí obzvláště, když autor uvažuje o přímém řízení komponent měřícího systému, což je za jistých okolností možné. Z hlediska měření mi zde chybí jakákoliv zmínka o přesnosti sensorů a také vyhodnocení nejistot měření v rámci celého zařízení. Autor také mohl uvést přehlednou tabulku s parametry použitého detektoru úniku plynu, jakožto ústředního členu celého zařízení. Formálně je práce v pořádku a hodnotím ji za C (78b).

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 111056