TOMÁNEK, J. Multifunkční senzor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dřínovský, Jiří

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací multifunkčního sensoru pro agronomické účely. Práce se zabývá teoretickým popisem sensorů určených pro měření enviromentálních veličin. Jsou popsány principy měření parametrů půdy, meteostanice a parametry vzduchu. Student dále pojednává o možnostech realizace bezdrátové komunikace. Hlavní část práce je věnována fyzické realizaci multifunkčního sensoru. Na konci práce je stručně popsán program obsluhující multifunkční sensor. Této části student nevěnoval dostatek času. Student realizoval univerzální analogové rozhraní pro měření napětí, proudu a odporu. Student dodal podklady pro výrobu desek plošných spojů. Všechna práce na programové části probíhala na vývojových Kitech. Zde student odzkoušel různé typy sensorů. Zadání práce nebylo zcela splněno. Student nestihl multifunkční sensor vyrobit. Nebyla tedy provedena reálná zkouška v terénu. Vzhledem ke všem uvedeným poznatkům doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou D 63 bodů. Posudek vypracoval Ing. Michal Diviš (PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.), odborný vedoucí

Navrhovaná známka
D
Body
63

Posudek oponenta

Götthans, Tomáš

Předložená diplomová práce si klade za cíl návrh a realizaci multifunkčního sensoru pro agronomické účely. V úvodní části student popisuje sensory určené pro měření enviromentálních veličin. Dále se práce věnuje možnostem bezdrátové komunikace. Hlavní část práce je věnována fyzické realizaci sensoru. Zde jsou poměrně detailně rozebrány možnosti použití komponent s ohlédnutím k aplikaci. Celý návrh je proveden návrhovým softwarem Kicad. Na konci práce je, dle mého názoru dosti nedostatečně, popsán software obsluhující multifunkční sensor. Z popisu není jasné, zda vůbec došlo k vytvoření programu. V návrhu se počítá s použitím 2 AA baterií, nicméně ve vizualizaci DPS je slot pro 4. V práci je zmínka o použití SD karty pro ukládání dat, nicméně postrádám bližší popis. Například, jestli je implementován souborový systém, či dochází jen k surovému záznamu dat. V závěru student tvrdí, že byl senzor realizován, nicméně postrádám fotografii prototypu. Lze tedy si to vyložit, že v době sepisování práce žádný prototyp není. Z formálního hlediska bych doporučil sjednotit používání velkých písmen v seznamu obrázků, přidat číslování rovnic, obrázky 14, 21, 23, 25 byly patrně též převzaté, nicméně necitované. Student se v práci nevyvaroval použití žargonu (například „chassis“, atd.). Mimochodem, rád bych diplomanta upozornil, že slovo „sensor“ se správně v češtině píše „senzor“ jak je správně uvedeno v názvu a zadání. Předložená diplomová práce na mne působí neuceleně a vyvolává dojem nevěnování se dostatečně tvorbě textové části. I přes uvedené nedostatky hodnotím práci 55b, tedy stupněm E.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 111877