KARMAZÍNOVÁ, K. Možnosti recyklace Li-Ion akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kazda, Tomáš

Náplní diplomové práce studentky Kateřiny Karmazínové bylo nastudování si problematiky recyklace Li-ion akumulátorů a pokusit se pomocí zvolené metody dosáhnout recyklace katodového materiálu získaného z použitého akumulátoru. Studentka svou práci zpracovávala samostatně s velkým zájmem o problematiku recyklace akumulátorů. Výsledky, kterých dosáhla, jsou poměrně dobře diskutovány se snahou provázat výsledky získané z jednotlivých charakterizačních metod. Rozsah práce je z mého pohledu dostatečný a na získané výsledky se dá dále velmi dobře navázat v budoucnu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 92b.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Tichý, Jiří

Studentka Kateřina Karmazínová vypracovala diplomovou práci na zadané téma v rozsahu 80 stran. Práce je logicky členěna do sedmi kapitol. Formální požadavky práce splňuje. Téma práce je aktuální a v praxi potřebné. Úroveň práce je zbytečně snižována množstvím drobných gramatických, stylistických a typografických chyb, které by šlo kontrolou textu snadno odstranit. Stále se opakující chybou je psaní „40-ti“ a podobných tvarů se spojovníkem i bez něj a slabikou „ti“. Dále například formulace „články podléhají pulverizaci“ (str. 27) nepůsobí příliš česky. V obrázcích 3 a 4 jsou smíšené české a anglické popisky. Nejsou vysvětleny některé zkratky, například Rct a Uwe. V teoretické části jsou stručně představeny Li-Ion akumulátory a jsou také popsány v nich používané materiály a způsoby jejich recyklace při zpracování vyřazených akumulátorů. Pozornost je věnována i českým zákonům týkajícím se recyklace akumulátorů. V praktické části byl učiněn pokus o recyklaci materiálu konkrétního akumulátoru. Je popsáno přístrojové vybavení i metody měření. Následuje popis vlastního experimentu, měření a detailní rozbor výsledků pomocí grafů a tabulek. Studentka se v přiměřeném rozsahu teoreticky seznámila s technologiemi akumulátorů a v laboratoři se naučila provádět praktické pokusy a měření. Práce výsledky vhodným způsobem prezentuje, je patrné množství práce a provedených měření. Výsledky jsou pro praxi zajímavé. Zadání diplomové práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 112038