HENEK, T. Charakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Vítězslav

Solární články na bázi perovskitových struktur jsou moderní systémy, které se objevuji v prestižních publikacích v posledních několika málo letech. Jejich účinnost v současné době již přesahuje 20 %, přičemž se očekává další nárůst. Je tedy velmi důležité dokázat takové články kvalitně charakterizovat pomocí jak statických (VA charakteristiky) tak i dynamických metod (IMPS – Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy, IMVS - Intensity Modulated photoVoltage Spectroscopy). Tyto metody umožňují získat informace o době transportu nosičů náboje a o rekombinačních časech uvnitř aktivní vrstvy. Motivem k vypsání tohoto tématu diplomové práce byla skutečnost, že charakteristiky solárních článků měřené dynamickými metodami IMPS a IMVS ne zcela odpovídaly teoretickým předpokladům. Jednou z příčin by mohla být existence šesti měřicích elektrod na jednom substrátu se společnou aktivní vrstvou, druhou pak používání širokopásmového světelného zdroje bílého světla s pološířkou pásma 104 nm. Student se tedy zaměřil na sledování vlivu zastínění jednotlivých měřicích elektrod při použití světelných zdrojů různých vlnových délek s úzkou pološířkou (kolem 10 nm). Příprava vzorků perovskitových solárních článků probíhala ve spolupráci s kolegy z Fakulty chemické v tamních laboratořích čistých prostor. Vzhledem k tomu, že se perovskitové solární články vyznačují velmi rychlým poklesem účinnosti, byly připraveny také solární články na organické bázi s výrazně větší stabilitou. Měření probíhala tedy na obou typech solárních článků a byla vzájemně porovnávána. Bylo tak nutné provádět velké množství náročných experimentů, což student zvládl na výbornou. Úroveň předložené práce je jak po stránce jazykové, tak po stránce obsahové, dobrá. Student přistupoval k práci samostatně, pečlivě a s velkým osobním zaujetím. Bylo nutné nastudovat velké množství odborných článků publikovaných v zahraničních časopisech, o čemž svědčí seznam použité literatury. Student také pravidelně využíval možnosti osobních konzultací, na které chodil vždy dobře připraven. Získané výsledky a zkušenosti budou moci využívat studenti dalších ročníků, kteří budou v tomto tématu pokračovat. Práci doporučuji k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím 97 body.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Vaněk, Jiří

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou vlastností perovskitových fotovoltaických článků metodou impedanční spektroskopie a fotospektroskopie. Samotná práce je zpracována v rozsahu 74 stran včetně seznamu literatury, symbolů, obrázků a tabulek. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. V praktické části se student zabývá popisem měřícího zařízení, metody a analýzou perovskitových fotovoltaických článků se zaměřením na vliv vlnové délky světla. Předložená práce je sepsána dostatečně pečlivě, přehledně a výstižně s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni a odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. K práci mám připomínky k drobným stylistickým chybám, jako je anglický popis legendy Obr 23 a 24. Hlavní nedostatek práce vidím v nedefinování měřících podmínek experimentů. V kapitole 5.4 autor hovoří o použití stínítek, které izolovali elektrodu, ale není definováno, jak přesně elektroda byla izolována. Vliv teploty na naměřené výsledky v práci není vůbec uvažován, proto není zaznamenáno, v jakém pořadí byly jednotlivé elektrody proměřovány a jakou teplotu v době měření měly. Přes tyto připomínky předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a zadání práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 112202