VESELÝ, P. Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrůšek, Čestmír

Diplomová práce s názvem „Návrh synchronního motoru s vnořenými magnety“ má celkem 74 stran, je rozdělena do osmi kapitol a zabývá se návrhem synchronních strojů s vnořenými magnety v šestipólové a osmipólovém provedení o výkonu 65 kW a 3000 ot/min. s možností regulace otáček až do 9000 ot/min. Diplomant pracoval po celou dobu velmi usilovně, využíval možností konzultace a odevzdal práci na velmi dobré úrovni, která je využitelná v praxi. Zvláště oceňuji velmi dobrou jazykovou i grafickou úroveň práce, která je dobře členěná a dobře se čte. Diplomant provedl nejprve elektromagnetické výpočty a následně mechanickou a tepelnou kontrolu. Zejména mechanická kontrola je u strojů s vnořenými magnety velmi důležitá vzhledem ke složitému tvaru rotorových plechů. Práce splňuje požadavky na diplomové práce dané zákonem.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Vlach, Radek

Posudek diplomové práce pana Petra Veselého s názvem NÁVRH A SIMULACE SYNCHRONNÍHO MOTORU S VNOŘENÝMI MAGNETY Předložená práce popisuje návrh tří synchronních motorů, kdy dva z nich byly s vnořenými magnety a jeden s magnety na povrchu rotoru. Pro výpočtové modelování byl použit programový systém Maxwell využívající MKP. V práci byly použity i analytické postupy pro upřesnění některých parametrů stroje. Všechny tři varianty byly porovnány a zhodnoceny a to jak z hlediska elektromagnetického návrhu, tak i z mechanického a tepelného hlediska. Práce má 74 stran, obsahuje úvod, 8 kapitol, závěr a má dobrou úpravu. Práce je psána srozumitelně a dobře strukturovaně, což svědčí o velmi dobré orientaci studenta v dané problematice. Hodnocení práce: Hlavní cíl práce - Návrh a porovnání tří koncepcí synchronního motoru, byl v plném rozsahu splněn. Rovněž i dílčí cíle byly splněny na velmi dobré technické úrovni. Diplomant prokázal komplexní přístup k řešení daného problému, jelikož zahrnul do návrhu stoje i mechanický a tepelný návrh. Poznatky získané na základě literárního průzkumu plně využil při návrhu synchronního motoru. Zvláště cenná je schopnost diplomanta spojit výpočty numerické a analytické případně jejich vzájemné využití. Hlavním přínosem práce je možnost obecně aplikovat diplomantem navržení návrhový postup na jakýkoliv synchronní motor. Závěr: Diplomová práce pana Petra Veselého splňuje všechny předepsané náležitosti. Diplomant prokázal schopnost řešit složitý problém na velmi dobré technické úrovni. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení práce výborně. V Brně dne 30.5. 2018 doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 109666