POKORNÝ, J. Bezdrátová nabíjecí stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Jiří

Student se ve své diplomové práci věnoval tématu bezdrátových nabíjecích stanic. První část práce je obecně zaměřena na bezdrátový přenos elektrické energie a její další využití za účelem nabíjení baterií. Pomocí programu CST byl proveden model elektromagnetického pole v okolí dvou cívek a jejich závislost na poloze. Na základě výsledků modelu student zvolil umístění cívek a vybral vhodné komerčně dostupné cívky pro přenos energie. K vybraným cívkám navrhl a prakticky realizoval vysílací a přijímací část, která je dále připojena k nabíječce. Bezdrátová nabíjecí stanice má rovněž webové rozhraní, kde může uživatel sledovat průběh nabíjení. Na závěr student vytvořil přípravek pro měření účinnosti bezdrátového přenosu energie. Student prokázal, že je schopen řešit komplexní problém a po praktické stránce práci zvládl velmi dobře. Drobné připomínky mám k formálnímu zpracování práce. V některých částech práce student píše jednotky kurzívou. Rešeršní část práce mohla být provedena více do hloubky a mohlo být využito více zdrojů literatury. Student zadání práce splnil. Navrhuji A, (93 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Hrabina,, Jan

Úkolem předkládané diplomové práce byl návrh bezdrátové nabíjecí stanice pro dobíjení akumulátorů. Cílem byla detailní analýza současných možnosti bezdrátového přenosu elektrické energie, srovnání jednotlivých principů, výběr optimálního typu a následně návrh a konstrukce funkčního vzorku bezdrátové nabíjecí stanice. Autor práce v úvodu detailně popisuje známé principy bezdrátového přenosu elektrické energie, analyzuje jejich přednosti a nedostatky a na základě předpokládaného přenášeného výkonu volí pro svůj návrh princip indukčních cívek. Tato analýza je pečlivě podpořena nezbytnou teorií a modely transformátorů i vzduchových cívek. Vzhledem k zásadnímu vlivu správné prostorové orientace a umístění vysílací a přijímací cívky je teoretická část doplněna o SW simulaci pomocí CST EM Studia. Návrh zařízení počítá i se zpětnou vazbou mezi stanicí a nabíječkou pomocí bezdrátového přenosu dat. Tato komunikace zahrnuje informaci o přítomnosti nabíječky (koncového zařízeni) a parametrech přenášené elektrické energie (stav nabíjení). Stav celého zařízení je pak možno sledovat online přes ethernet. Praktická část práce se zabývá návrhem a konstrukcí jednotlivých bloků stanice, zahrnující zdrojové části DC/AC a DC/DC měničů a usměrňovače, řídících kontrolerů pro vysílací a přijímací část, připojení komunikačních modulů pro Wi-Fi a ethernet i dalších podpůrných obvodů vlastni nabíječky. Autorovi se podařilo celé zařízeni zkonstruovat a oživit, dokázal změřit výsledné charakteristiky a účinnosti přenosu pro různou vzájemnou polohu cívek i celkovou účinnost nabíječky. Autor v práci řádné zdůvodnil jednotlivé použité metody i obvodová řešení. Detailní teoretická analýza, komplexnost celého obvodového řešení, praktická realizace zapojení, návrh obslužného SW pro mikroprocesory i dotažení elektro/mechanického řešení do funkčního vzorku ukazuje na vysoké odborné znalosti, odhodlání a píli autora. Domnívám se, že je předkládaná práce vypracována velice zdařile a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 110440