BORYŚOVÁ, M. Poruchovost městských čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlčková, Veronika

Navrhovaná známka

eVSKP id 55111