PETRIČ, P. Návrh uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bušov, Bohuslav

Posudek vedoucího diplomové práce na diplomovou práci Bc. Petera Petriče Vedoucí B. Bušov Autor DP přistoupil k řešení zadaného tématu laksně, a to přesto, že byl vedoucím práce na samého počátku upozorněn na značný rozsah prací požadovaných v zadání DP, zadání poskytnutého ze strany firmy IVEP, a.s. Vedoucímu neposkytoval domluvené „každopáteční“ informování o průběhu prací. Za celou dobu poslal dva stručné e-maily o průběhu prací na DP. Nedodržoval ani smluvené termíny schůzek. Za celou dobu navštívil vedoucího třikrát, a to po urgencích. Diplomovou práci jako celek jsem jako vedoucí viděl poprvé až v den odevzdání. Proto textová část DP vykazuje četné prohřešky v interpunkci, také ve skloňování a občas chybí nebo přebývá slovo ve větách. Také ze strany zadavatele DP byl přístup autora hodnocen negativně. Nedodržoval smluvené termíny schůzek, přičemž občas se omluvil. Nerespektoval dílčí technická doporučení v průběhu konzultací nad DP a podle vyjádření technického ředitele i konkrétního pracovníka zadavatele se projevil jako pracovník velmi asertivní, ale značně nespolehlivý. O další spolupráci zadavatel nemá zájem. Zadavatel DP jako celek neviděl a proto se nemohl vyjádřit včas ani k výkresové dokumentaci předložené P. Petričem v přílohách k DP, ani k věcnému obsahu DP. Se zveřejněním výkresové dokumentace v předložené DP zadavatel nesouhlasil. Pro nápravu věci zadavatel velmi vstřícně nabídnul, že předloženou dokumentaci před zveřejněním v IS VUT upraví v těch detailech, které považuje za součást obchodního tajemství firmy. Zadavatel se vyjádřil kriticky také k funkčnosti navrženého kontaktního systému uzemňovače, konkrétně k nevhodné konstrukci uzemňovacích nožů a jejich tepelné odolnosti při namáhání předepsaným zkratovým proudem. Tyto vážné formální prohřešky i technické nedostatky mohl autor včas odstranit, pokud by během konzultací se zadavatelem normálně komunikoval. Rozsah práce odpovídá požadavkům obvykle kladeným na DP. Přesto, že 4. bod zadání, „Vypracujte zjednodušený 3D model a simulujte účinky zkratového proudu na kontaktní systém“, splněn nebyl místo toho je předložena diskutabilní simulace tepelných účinků zkratového proudu. Simulace silových účinků zkratového proudu, podle vyjádření autora, byla nad jeho možnostmi. Grafickou část DP, zejména přílohy s četnými výkresy detailů a sestav, a to včetně 3D modelů těchto sestav, lze hodnotit jako nadstandardní, přesahující požadovanou obvyklou výrobní dokumentaci. Na druhé straně chybí některé vysvětlující obrázky k dílčím výpočtům v teoretické části. Od str. 44 v DP není jasné, které obrázky jsou do práce převzaty, pak u nich chybí odkazy, a které vypracoval sám autor. Postup návrhu zadaného odpojovače s uzemňovačem v jedné sestavě, prezentovaný v předložené DP, přes uvedenou kritiku hodnotím jako adekvátní, odpovídající obecné logice návrhu el. přístroje. Z pohledu vedoucího DP a z výše uvedených příčin autor splnil zadání a cíle DP částečně. Konstatuji, že p. Petrič nevyužil ani možnosti pravidelných konzultací s vedoucím, ani skutečnosti, že ve firmě IVEP pracoval „na dohodu“ a měl možnost čerpat četná doporučení ze strany zadavatele, pracovat na komerčně aktuálním tématu pro zadavatele průběžně, důkladně a s perspektivou budoucího zaměstnání ve firmě. Autorem předloženou DP hodnotím celkově počtem bodů 60, stupněm D. B. Bušov

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Šimek, David

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem uzemňovače 80 kA/3 s pro odpojovač generátoru ve spolupráci s firmou IVEP, a.s. Práce je rozdělena do devíti kapitol, z nichž pět je věnováno vlastní činnosti a vyhodnocení návrhu elektrického přístroje. První kapitola tvoří stručný úvod. Ve druhé kapitole autor popisuje využití elektrických přístrojů v dnešní době. Třetí kapitola obsahuje požadavky zadávající firmy na konkrétní konstrukci uzemňovače. Kapitola čtvrtá se zabývá elektrickým a mechanickým výpočtem kontaktního systému. V páté kapitole se nachází výpočet potřebného momentu pohonu přístroje. Model kompletního přístroje je obsažen v kapitole šest. Sedmá kapitola popisuje simulaci přístroje při průchodu zkratového proudu pomocí metody konečných prvků. V osmé kapitole je provedeno posouzení kompletního návrhu z hlediska oteplení a mechanických vlastností přístroje. V závěru student sumarizuje výsledky práce. Student provedl časově náročné výpočty a simulace, které na konci práce vyhodnotil, což hodnotím kladně. Práce bohužel obsahuje známky zpracování na poslední chvíli, a sice nelogické věty, stylistické chyby, gramatické chyby, typografické chyby a několik faktických chyb, což snižuje kvalitu celé práce, např.: - strana 8 – tabulka 1 přesahuje okraje stránky, - několikanásobné citace jsou provedeny chybně, - mnoho vět v práci má chybnou skladbu, která mění význam vět, např.: druhá věta kapitoly 3.3.2 - autor často zaměňuje rody podstatných jmen - četné gramatické chyby shody podmětu s přísudkem - různý styl zarovnání odstavců – např.: odstavec 2 na straně 13 oproti ostatním odstavcům na téže straně - strana 17 – u rovnice 5 není jasné odkud je převzata ani není vysvětlen důvod použitých konstant - na straně 26 autor odkazuje na rovnice 39 a 40, ale ve skutečnosti by měl být uveden odkaz na výsledky rovnic 41 a 42 Překlad abstraktu práce do angličtiny obsahuje drobné chyby. Kladně hodnotím stručný rozbor historie a soupis společností zabývajících se výrobou přístrojů na českém i zahraničním trhu, i když je nutno podotknout, že několik významných společností v soupisce autor opomněl. U výpočtů ve čtvrté kapitole chybí některé důležité obrázky, z textového popisu není tedy vždy jasné, k čemu se daný výpočet vztahuje a co autor do rovnic dosazuje. V kapitole 4.2.5 autor uvádí, že směr sil krajních vodičů dvou sousedních fází bude přitažlivý, což nemusí být vždy pravda. Tvrzení autora platí pouze pro nejméně příznivý případ. Vlivem průchodu zkratového proudu dochází k významnému ohřevu proudovodné dráhy obzvláště ve zůžených místech a měď ztrácí pevnost, proto se mi na první pohled umístění rozpěrných čepů s kontaktní pružinou nejeví jako příliš vhodné. Doporučoval bych umístit rozpěrky tak, aby neomezovaly průřez v místech, kde neprotéká hlavní složka zkratového proudu. Jako významný problém hodnotím úvahu lineárního rozdělení proudu ve vodičích jedné fáze, protože při takto vysokých proudech se významně projeví jev blízkosti, čímž se však autor vůbec nazaobíral. Dle informací ze strany firmy je tento i ostatní problémy práce způsoben nevyužíváním odborných konzultací ze strany studenta. Kladně hodnotím rozhodnutí studenta zvolit si toto náročné téma ve spolupráci s firmou a také kvalitní provedení modelů a výkresové dokumentace. Bohužel není zcela jasné, zda jsou obrázky dílem autora, či nikoli. Po konzultaci s firmou bylo zjištěno, že některé obrázky a výkresy, byly zveřejněny bez vědomí společnosti IVEP, a.s., nejsou dílem autora a nejsou ani dostatečně citovány, což považuji za hrubé porušení autorského zákona. Soubory přiložené k práci na disku raději ani komentovat nebudu, protože se jedná o výrobní dokumentaci podléhající firemnímu tajemství. Je nutno poznamenat, že daná problematika je komplexní a vyžaduje velké množství času, který autor bezpochyby práci věnoval, bohužel finalizace návrhu, absence konzultací a faktické chyby se výrazně projevily na diplomové práci jako celku. Práci hodnotím známkou D (60 bodů).

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 109567