HLAVATÝ, J. Návrh laboratorní úlohy zaměřené na protokol AODV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubánková, Anna

V této diplomové práci byl analyzován směrovací protokol AODV používaný v MANET sítích. Zadání práce bylo v plném rozsahu splněno. Student se naučil pracovat v prostředí NS3, pracoval samostatně, aktivně řešil diplomovou práci, navrhoval svoje řešení problémů, pravidelně chodil na konzultace, obratem reagoval na připomínky vedoucí. Formální zpracování práce je na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Student se v předložené diplomové práci věnuje analýze směrovacího protokolu AODV v IP MANET síťích. Práce je teoretického charakteru, ale to vyplývá již ze zadání. Nejprve se student věnuje popisu MANET sítí a možnostech směrování v těchto sítích. V další kapitole je již popsán zvolený protokol AODV. Popis protokolu stručný ale srozumitelný, proveden je na 6 stranách. Značnou část však zabírají obrázky, které jsou z mého pohledu zbytečně velké. Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány prostředí Network Simulator 3, dalším používaným nástrojům a samotné tvorbě simulace. Některé části této kapitoly jsou pro diplomovou práci zbytečné (popis spuštění...). V páté kapitole jsou pak popsány výsledky získané v simulacích. Hlavním cílem práce pak bylo vytvořit laboratorní úlohu k protokolu AODV. Ta je uvedena v příloze. Laboratorní úloha je kompilací textů z předchozích kapitol, je srozumitelná a považuji ji za přínostnou pro případné studenty. Po formální stánce je práce také na dobré úrovni. Práci hodnotím B/85

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 110056