JURÁŇ, J. Vývoj systému řízení astronomického dalekohledu s možností sledování družic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Háze, Jiří

Student přišel s tématem DP sám vzhledem k jeho zálibě v astronomii. Musím předem říci, že se jednalo o náročné a ambiciózní zadání. Výsledkem je ale velmi kvalitní práce, která obsahuje jak rozsáhlou, popisnou a zajímavou teoretickou část, tak zejména vlastní řešení diplomanta. Text i obrázky jsou na velmi dobré úrovni. Obrázky a schémata jsou přehledná, student se vyjadřuje jasně a pracuje s tématem se zapálením. Pozitivně hodnotím také přístup, samostatnost a dobré nápady pro řešení problému. Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Musil, Vladislav

Student Jakub Juráň se ve své diplomové práci zabývá návrhem a konstrukcí řídicí jednotky astronomického dalekohledu. Práce je rozdělena neobvykle do 12 kapitol, závěru a podrobných příloh. V práci je 69 citací použité literatury. Diplomant vyšel z analýzy již existujících systémů řízení astronomických dalekohledů. Navrhl řídicí jednotku, která může řídit pohyb dalekohledu ve třech režimech, a to kompenzace otáčení oblohu vznikající rotací Země, nastavování pozice dalekohledu podle zadaných souřadnic z katalogu hvězd a také možnost sledovat družice na nízké oběžné dráze. Těžiště práce je ve vlastním návrhu řídicí jednotky a v její realizaci. Diplomant navrhoval řídicí desku s výkonným mikrokontrolérem, dva bloky buzení motorů a ovladač manuálního řízení (s klávesnicí, displejem a elektronickým kompasem). Výběr mikrokontroléru považuji za zdůvodněný a správný. Ovládací programové vybavení napsal diplomant jen pro ověření funkčnosti desek a ověření komunikace. Komplexní programové vybavení bude obsahem další práce. Práce je napsána věcně správně a obsahuje základní informace o problematice. Funkce navržených obvodů byla ověřena simulacemi a následně po realizaci dílčím měřením. Autor se zabývá i elektromagnetickým rušením, které může být významné při ovládání větších dalekohledů výkonnými elektromotory. Graficky i obsahově je diplomová práce na vysoké úrovni. Zadání práce je splněno a výsledkem je fungující zařízení. K práci mám jen drobné výhrady. V seznamu literatury jsou nadbytečně uváděna i křestní jména autorů. Obsáhlá kapitola o souřadnicových systémech v astronomii mohla být spíše zařazena do příloh. Předloženou prací dokázal diplomant svoji schopnost samostatné práce a splnil v celém rozsahu zadání diplomové práce. Doporučuji klasifikaci výborně/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 111780