ROZSYPAL, O. Fyzická bezpečnost a management sítě na fyzické vrstvě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hajný, Jan

1. Splnění požadavků zadání. Zadání diplomové práce požadovalo, na základě rozborů a analýz technických principů a vlastností, prostudovat systémy managementu sítě na fyzické vrstvě a jejich spolehlivost v detekci přepojení síťových zařízení, ohodnotit slabiny systému a určit faktory, které mohou vést k chybám v systému. Očekával se návrh opatření jak zabránit případnému zneužití slabin systému monitoringu fyzické vrstvy a sestavení laboratorní úlohy demonstrující vlastnosti systému. Toto zadání klade přiměřené nároky na zpracování, jak v oblasti přípravy a analýzy, tak v části řešitelské. Předložená práce odpovídá zadání, řídí se jeho požadavky. Práce dle mého názoru splňuje zcela požadavky zadání. Ve stati hodnotící slabiny systému oceňuji komplexnost a invenci diplomanta. 2. Hodnocení formální stránky předložené práce. Práce je členěna do sedmi kapitol a obsahuje 57 stran textu. a 12 stran příloh. Kapitoly 1. a 2. nesou analytickou část práce se zaměřením na význam bezpečnosti IT infrastruktury vzhledem k přirozeným procesům vývoje v síti. Na ni navazuje v kapitolách 3. a 4. rešerše používaných HW a SW prostředků a řešení pro management fyzické vrstvy a rozbor specifické implementace těchto prostředků v systému MOLEX MIIM. V kap. 5. a 6. následuje analýza vlastností hodnoceného systému MIIM, jsou identifikovány slabiny i silné stránky řešení s možnostmi jak potlačit rizika slabin a velmi přehledně jsou srovnána konkurenční řešení. V závěru diplomant diskutuje užitečnost systémů managementu fyzické vrstvy v komplexu bezpečnostních opatření. Předložená práce má velmi dobrou logickou strukturu a vyvážený obsah jednotlivých částí. Práce má velmi dobrou grafickou úpravu. Jazyková a stylistická stránka práce se nevyhnula drobným i větším prohřeškům (např. kap. 3). Práce je tímto faktem sice poznamenána, přesto však se autor vyrovnal s úkolem a cestou, kterou zvolil, velmi dobře. Autorův text je čitelný, srozumitelný, se snesitelnou četností nepřesných formulací, a gramatických chyb. Podobně grafická úprava práce je vedena na slušné úrovni a nenalezl jsem z tohoto pohledu v práci místa, která by zasloužila významnější výtky. 3. Hodnocení výsledků diplomové práce. V analytické části práce chci vyzdvihnout a kladně hodnotit zejména rozbor vlastností, rizik a slabin prověřovaného systému. Tyto statě evidentně vyžadovaly zpracování řady specifických poznatků a informací jednotlivých technických řešení a získání vlastních experimentálních poznatků. Dokladem hloubky porozumění a zpracování problematiky je jednoznačně experimentální část – přehledně a ilustrativně provedené zpracování laboratorní úlohy demonstrující práci a vlastnosti systému managementu. 4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. Předložená práce spojuje prvky analýzy problematiky s částí tvůrčího přístupu k praktickému využití systému managementu fyzické vrstvy IT sítí. Pozitivně hodnotím autorovu invenci v hledání a potlačení slabých stránek systému. Jak části rozboru, tak zejména návrh opatření k minimalizaci možností zneužít slabin jsou dle mého názoru přínosné svou přímou využitelností v technické praxi a v jednotlivých případech úspěšně řeší dílčí problémy. 5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. Práci diplomanta se literaturou hodnotím pozitivně. Diplomantův výběr literárních pramenů i jejich šíře ukazuje na zodpovědný přístup k řešení i na dobrý přehled v řešené problematice. Korektně a pečlivě jsou uváděny odkazy na zdroje u převzatých informací. 6. Souhrnné hodnocení. Práci celkově hodnotím jako pečlivě zpracovanou, ukazující zvládnutí široké problematiky bezpečnosti fyzické vrstvy IT infrastruktur. Diplomant prokázal schopnost koncentrovat analýzou získané poznatky do tvůrčích přístupů v hledání slabin systému a návrhům k jejich potlačení. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení práce známkou výborně s počtem bodů 90/A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Burda, Karel

Diplomová práce kromě svého úvodu a závěru obsahuje šest kapitol. V první kapitole autor vysvětluje důvody pro zavedení systému inteligentní správy na fyzické vrstvě ethernetové sítě. Další kapitola je věnována popisu základních komponent uvedeného systému a principu v praxi používaných technik k detekci kabelového propojení mezi zařízeními. Poslední tři kapitoly popisují konkrétní systém inteligentní správy firmy Molex. Autor v nich uvádí základní prvky systémů, popisuje jeho slabiny a srovnává jej s konkurenčními produkty. V příloze je připojena laboratorní úloha k seznámení studentů se systémem firmy Molex. Z hlediska dostupnosti informací byla práce obtížná, neboť výrobci v rámci konkurenčního boje svá technická řešení utajují. Přesto konstatuji, že i za této situace autor zadané úlohy splnil. Z odborného hlediska jsem v práci nenašel významnější chybu. Drobnou připomínku mám k laboratorní úloze, kde by autor měl studentům podrobněji vysvětlit fyzické uspořádání kitu (chybí např. obrázek zadního panelu ze str. 20) a podrobněji jim naznačit princip detekce propojení (viz vysvětlení na str. 27). Z formálního hlediska je práce zpracována pečlivě, s přiměřeným množstvím odkazů a s řadou barevných fotografií. Na základě výše uvedených skutečností hodnotím práci stupněm Výborně/93 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 110042