TRETERA, R. Návrh tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandová, Kristýna

Úkolem studenta v diplomové práci, zadané ústavem Elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo seznámit se s principy tepelných čerpadel a jejich použitím v praxi, dále popsat možnosti spolupráce s fotovoltaickým systémem, vypočítat tepelné ztráty a potřebu tepla pro vytápění konkrétního objektu. Nakonec provedl návrh systému topení s tepelným čerpadlem v několika variantách a pro jednu z variant vypočítal kooperaci s fotovoltaickým systémem. V posledním kroku vysvětlil možnost čerpání dotací a ekonomickou návratnost. Studenta kombinovaného studia FEKT bych chtěla pochválit za samostatnost při plnění zadaného úkolu a značnou iniciativou při shánění informací a následnou konzultaci s vedoucí. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na velmi dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Křivík, Petr

Student Bc. Robin Tretera se ve své diplomové práci zabývá možnostmi náhrady elektrokotle za tři možné varianty zahrnující tepelná čerpadla pro vytápění a ohřev TUV ve vybraném rodinném domě. Teoretická část zahrnuje popis používaných typů tepelných čerpadel a jejich provozu, stručný popis fotovoltaických systémů pro výrobu elektrické energie a solárních systémů pro ohřev vody. V praktické části je velká část práce věnována zejména výpočtům tepelných ztrát v posuzovaném objektu. Dále jsou popsány tři varianty náhrady používaného elektrokotle: za tepelné čerpadlo vzduch/voda s a bez FV elektrárny a za tepelné čerpadlo země/voda. V závěrečné části je provedena ekonomická analýza s uvedením návratnosti případné investice. Práce je sepsána přehledně a srozumitelně, obsah teoretické i praktické části je na dobré úrovni. Práce však také obsahuje několik chyb a nedostatků. str. 11 obr. 1.4 – přehozeny popisky komprese a expanze. Navíc v popisu nad obrázkem je uvedeno, že adiabatická komprese a expanze je při stálém tlaku. Přitom právě při kompresi a expanzi se tlak mění. Rov. 3.3 a 3.4 str. 36 a 37 – součinitel prostupu tepla je U, ne R. Na str. 43 je uveden korekční činitel Gw zohledňující vliv spodní vody, v rovnici jsem ho však nenalezl. Příslušná rovnice (4.7) je ukončena znakem =, zřejmě chybí pokračování obsahující tento korekční činitel. Jednotka v rovnici (6.5) na str. 64 má být Wh/den, nikoli Wh/rok, jak je uvedeno. Některé obrázky, zejména v teoretické části, mají nižší kvalitu (např. 1.6, 1.9, 2.3, 2.4). Většina práce je věnována výpočtům tepelných ztrát místností v objektu, spotřeby elektrické energie stávající a navrhovaných variant a ekonomické analýze. Při výpočtech přitom student vycházel ze vzorců v příslušných normách, z naměřených údajů převzatých od firem a z program PVGIS. Data bohužel nebylo možno ověřit praktickým měřením na navrhovaných systémech v daném prostředí. Tato měření však nebylo možno provést, navíc nejsou uvedena v zadání práce, takže zadání práce bylo splněno. I přes tyto nedostatky předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Student prokázal orientaci v dané problematice a schopnost ekonomické kalkulace navrhovaných variant. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 111954