KACZMARCZYK, R. Synchronní stroj spouštěný ze sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Klíma, Jiří

Student zpracovával poměrně náročné téma týkající se synchronních motorů spouštěných ze sítě. Jako vedoucí musím bohužel konstatovat, že student nepracoval průběžně během semestru, ale podstatnou část své práce zahájil velmi pozdě, což se do značné míry promítlo na kvalitě práce. Vlastní text práce pak trpí nedostatky z pohledu odborného vyjadřování, grafické úpravy a nedokonalém popisu jednotlivých kroků. V rešeršní části chybí u některých kapitol odkaz na zdroj, ze kterého bylo čerpáno. U takto náročné práce je nutné nastudovat velké množství odborného textu. Student se bohužel zde spokojil pouze se šesti literárními prameny. I přes uvedené výhrady oceňuji, že student si poměrně rychle osvojil výpočetní program a provedl nutné simulace na elektromagnetickém modelu pomocí metody konečných prvků.

Navrhovaná známka
D
Body
64

Posudek oponenta

Mach, Martin

Předložená diplomová práce má rozsah 39 stran a je rozdělena do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Neformálně lze práci rozdělit do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se stručně zabývá popisem synchronních strojů s permanentními magnety spouštěných přímo ze sítě. V praktické části práce je proveden návrh tohoto stroje s využitím existujícího statoru asynchronního motoru. V textu se vyskytuje řada překlepů a nevhodně konstruovaných vět. Práce budí dojem, že byla napsána rychle na poslední chvíli. Kvalita některých obrázků by měla být vyšší. Tabulka 3.2 je rozdělena na dvě strany, i když není nijak velká. Popisky všech tabulek jsou pod tabulkou. Seznam literatury obsahuje pouze šest zdrojů včetně manuálu k použitému softwaru. V použitých vzorcích a tabulkách se vyskytují symboly, jejichž význam není nikde v práci, ani seznamu použitých symbolů a zkratek, vysvětlen. Postup návrhu rotoru s permanentními magnety a klecí není nijak podrobně popsán. Ne vždy je jasné co autor v práci prezentuje. Např. není jasné, co přesně je na Obrázku 4.6 na str. 21. Podle textu, který se k tomuto obrázku vztahuje, by mělo jít o momentové charakteristiky synchronního motoru s permanentními magnety a rozběhovou klecí. Všechny zde uvedené charakteristiky ale pro synchronní otáčky udávají pouze malý a záporný moment. I přes uvedené nedostatky práce splnila zadání a lze ji doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 109643