NOGA, K. Měření pozice elektronickými dotykovými sondami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student Bc. Kamil Noga vypracoval diplomovou práci na téma „MĚŘENÍ POZICE ELEKTRONICKÝMI DOTYKOVÝMI SONDAMI“. Cílem práce byl návrh a softwarové řešení vhodné pro měření pozice dílce elektronickými dotykovými sondami firmy Renishaw. Práce je přehledně rozdělena mezi teoretickou a praktickou část. Jednotlivé softwarové části byly realizovány, vyzkoušeny a instalovány u zákazníka. Navržené řešení je tedy dotaženo do finální podoby. K řešení dané problematiky student přistupoval velmi zodpovědně, pravidelně chodil na konzultace a sám navrhoval možná řešení vzniklých problémů. Student při práci vhodně využíval dostupnou literaturu. Navržené řešení je přínosné a je možné jej dále rozšiřovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kledrowetz, Vilém

Student se ve své diplomové práci věnuje návrhu grafického prostředí pro měření nulových délek obrobků a také pro měření délek a průměrů obráběcích dotykovými sondami firmy Renishaw. Toto prostředí je určeno pro systém Mitsubishi. Student v úvodu DP popisuje jednotlivé části systému Mitsubishi a také dotykové sondy od firmy Renishaw. Tento úvod je krátký, ale dostatečný. Praktické části DP se věnuje kapitola 3. Zde student popisuje jednotlivé kroky v návrhu včetně syntaxe programu. Na závěr kapitoly je ukázaná práce s novými uživatelskými obrazovkami, které výrazně usnadní práci se systémem Mitsubishi. Celkově k praktické části nemám připomínky. O kvalitě výsledku hovoří úspěchy softwaru u zákazníka. Je vidět, že se student v dané práci velmi dobře orientuje. Formální stránka práce obsahuje jen drobné chyby jako jsou např. osamocené samohlásky na konci řádků Na základě výše uvedeného hodnotím práci A/92b.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 112013