KOMÁREK, F. Návrh rekonstrukce stávající vstupní rozvodny a kabelové sítě 22 kV v areálu fakultní nemocnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Diplomová práce Filipa Komárka je projektem rekonstrukce distribuční kabelové sítě FN Brno, která obsahuje celkem čtyři napájecí trafostanice 22/0,4 kV. Předmětem rekonstrukce je vstupní trafostanice TS1 a kabelová vedení. Projekt dále zahrnuje i harmonogram rekonstrukcí s ohledem na nutnost spolehlivého nepřetržitého napájení všech objektů FN připojených do rekonstruované sítě a řešení kompenzace jalového výkonu. Celou práci lze považovat za kvalitní projektový podklad pro technické řešení celé rekonstrukce, který je zpracován s důrazem na provozní požadavky, vycházející z monitoringu zatížení i na zkratovou odolnost a detailní popis způsobu chránění. Celá práce je poměrně rozsáhlá, což odpovídá náročnosti úkolu a úrovni jeho zpracování a zasloužila by si trochu lepší grafické zpracování. Mám na mysli především formátování textu, úpravu stránek, některých tabulek a výpočtů, které jsou místy málo přehledné a ztrácí se v nich podstatné informace. Nicméně je třeba vyzdvihnout také odhodlání a poctivý tvůrčí přístup autora, se kterým zadání zpracoval a ocenit jeho přínos k technickému řešení projektu i rozsah odvedené práce. Zadání práce bylo zcela splněno a práci mohu doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Procházka, Aleš

Diplomová práce odpovídá v plném rozsahu zadání. Struktura diplomové práce a postup řešení jednotlivých úkolů dle zadání má výbornou úroveň. Řešení návrhu vychází z konkrétních hodnot získaných měřením odběru elektrické energie v jednotlivých objektech areálu FN. Výsledky potvrzují, že postupem času se mění charakter zátěže a tomu odpovídá i návrh kompenzace jalového výkonu. V odběrném místě, kde dříve převažovaly induktivní spotřebiče, nyní nastává případ, kdy je třeba naopak kompenzovat kapacitní jalový výkon odběrného místa.Teoretická část DP se opírá o velké množství studijních materiálů, z kterých student čerpá podklady potřebné pro vlastní návrh rozvodných zařízení a místní distribuční sítě. DP dobře poslouží jako vodítko pro provádění rekonstrukce rozvodného zařízení rozdělené na etapy s delšími časovými úseky. K předložené práci nemám prakticky žádné připomínky a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 110898