PETROV, R. Vývoj komplexního simulátoru slunečního záření a jeho spolupráce s FV modulem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Michal

Diplomová práce se zabývá tvorbou komplexního modelu slunečního záření v programu PSCAD a poslouží jako zdroj vstupních dat pro simulaci provozu fotovoltaické elektrárny. Obsahově diplomová práce rozšiřuje a navazuje na bakalářskou práci. Teoretická část práce tak blíže představuje nedostatky stávajícího modelu slunečního záření a uvádí návrhy jejich eliminace, resp. další návrhy nových rozšiřujících funkcionalit modelu (např. přechod oblačností). Praktická část provádí samotnou simulaci přechodu oblačnosti využívající vytvořený model slunečního záření a představuje předdefinované scénáře přechodu oblačnosti a jejich vliv na intenzitu slunečního záření. Jednotlivé scénáře jsou následně využity pro simulaci provozu fotovoltaické elektrárny a je analyzován vliv přechodu oblačnosti na generovaný elektrický výkon. Přestože za stěžejní část práce je považována tvorba komplexního modelu slunečního záření, mohl být zejména model fotovoltaické elektrárny řešen přesněji, aby odpovídal více praktickému řešení těchto systémů, např. využíval MPPT. Struktura práce a její zpracování jsou přehledné a členění odpovídá zadání diplomové práce. Návaznost jednotlivých částí práce je také dobrá. Po jazykové stránce je práce zpracována dobře. V některých popisných částech práce se vyskytují drobné nesrovnalosti a nejasnosti, ty však významně nesnižují výslednou kvalitu práce. U praktické části práce pozitivně hodnotím zvládnutí časově náročnějšího zadání a práci v programu PSCAD. Oceňuji také aktivitu studenta zúčastnit se studentské soutěžní konference STUDENT EEICT 2018 s příspěvkem vycházející z problematiky diplomové práce. Student práci konzultoval průběžně a pravidelně během celého akademického roku. V rámci povinné prezentace průběžných činností na diplomové práci byl autor vždy dobře připraven a byl zřejmý progres při plnění zadání práce. Použitá literatura svým charakterem a počtem odpovídá potřebám diplomových prací. Citace jednotlivých literárních zdrojů se jeví správné. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 90 b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vrána, Michal

Předložená práce studenta Romana Petrova s názvem „Vývoj komplexního simulátoru slunečního záření a jeho spolupráce s FV modulem“ se zabývá rozšířením komplexního simulátoru slunečního záření, vytvořením nových funkcionalit, a spoluprácí tohoto komplexního simulátoru s FV elektrárnou. Práce je napsána srozumitelně, jednotlivé kapitoly na sebe postupně navazují a tedy celkově působí uceleným dojmem. Výsledný simulátor může být cenným nástrojem při studiu chování fotovoltaických elektráren, také může pomoci zvýšit přesnost predikce jejich chování díky sofistikovanějšímu způsobu práce s meteorologickými daty. Jedinou výtku mám ke koncepci závěrečného experimentu kdy díky absenci MPP trackerů v jednotlivých paralelních větví fotovoltaického pole mohlo dojít k významnému zkreslení výsledků. To ale z hlediska funkce samotného simulátoru není podstatné. Celkovou úroveň práce mírně kazí nejednotné zpracování grafických výstupů. Práce je na dobré technické úrovni a její výsledky mají vysoký potenciál z hlediska dalšího experimentálního využití. Práci doporučuji k obhajobě u SZZ a hodnotím známkou A, 95 bodů. Níže uvádím nalezené nedostatky práce k případné nápravě. Na Obr. 2-1 a Obr. 2-2 nejsou čitelné popisky os. Strana 34 Autor uvádí, že průběh difuzního záření je sinusového charakteru. To může být pro čtenáře mírně matoucí. Na Obr. 5-5 a Obr. 5-27 nejsou čitelné popisky os. Strana 49 Bylo by lepší uvést, že měnič je řízen pulzně šířkovou modulací na místo je spínán pulzně šířkovou modulací. Strana 49 Překlep, je uvedeno sluneční napětí na místo sluneční záření.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 110917