MARTINCOVÁ, K. Trychtýřová hřebenová anténa pro měření EMC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, Tomáš

Studentka měla za úkol navrhnout a vyrobit dvě trychtýřové hřebenové antény pro měření elektromagnetické kompatibility v pásmu kmitočtů 800 MHz až 10 GHz. Kromě standardních elektrických parametrů měřicích antén byly na anténu kladeny požadavky na minimální rozměry a hmotnost a též vyšší robustnost. Studentce se zadání práce podařilo splnit pouze z části. Po zvládnutém teoretickém návrhu a vyladění numerického modelu antény nastaly konstrukční komplikace jak při výrobě jednotlivých částí antény, tak při jejich následném kompletování, což si vyžádalo delší časový rámec. Z toho důvodu práce neobsahuje praktickou část a dosažené simulované parametry antény počítané v časové oblasti jsou verifikovány pouze elektromagnetickým řešičem ve frekvenční oblasti. U činitele odrazu je patrná neshoda způsobená možná nesprávným nastavením simulace. Práce je napsána poměrně stručně a její text obsahuje množství formálních nedostatků. Vyjadřování se místy odchyluje od odborného stylu používáním hovorových nebo technicky nesprávných slovních spojení. V části popisující základní parametry antén je uveden nesprávný popis šířky pásma, který je zaměněn za šířku hlavního laloku. Kapitola 2.3 popisující návrh trychtýře je příliš stručná a pozbývá vysvětlení některých použitých proměnných (G, G_actual, PEL_h, PEL_e, ATL, S_h). Dále zde není jasné použití tabulky uvedené jako obrázek 18. Jednotlivé kroky návrhu a srovnání dosažených výsledků by si zasloužily širší komentář. Plynulé čtení práce narušuje několik chybných odkazů na obrázky a rovnice. Literatura obsahuje některé hůře dostupné zdroje, jako jsou přednáškové materiály odborných předmětů. Vzhledem k projevené samostatnosti a pracovitosti studentky při řešení zadání hodnotím práci 65 body/D.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Pokorný, Michal

Studentka se v práci zbývala detailním rozborem teorie návrhu trychtýřových antén. Uvedené poznatky správně použila pro návrh trychtýřové hřebenové antény pro pásmo 800MHz až 10GHz. V práci chybí části věnované potlačení bočních laloků směrové charakteristiky a zhodnocení využití antény pro měření EMC, jak bylo požadováno v zadání. Také mi v práci chybí volba a zdůvodnění cílových hodnot anténních parametrů potřebných pro EMC měření. Nezvládnutí výroby antény je v práci řádně odůvodněno její časovou náročností. Z formálního hlediska nemám k práci výhrad, stylistická čistota, řádné citování zdrojů a logické členění textu je na velmi vysoké úrovni.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 110434