ZOUFALÝ, M. Analýza a doporučení změny výkonového přepínače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bušov, Bohuslav

Autor splnil zadání BP v bodech 1 a 2, přičemž vycházel ze semestrálního projektu. Bod 3 věnoval rozboru procesu údržby starších přepínačů a případně náhrady novými přepínači v nutných případech. Bod 4 lze posuzovat jen jako částečně splněný. V bodu 4 měl autor zdůvodnit potřebu náhrady přepínačů, a to na základě technických argumentů, tzn. srovnat dva alternativní přepínače, starý a doporučit nový. K tomu účelu autor sestavil modely komponent, částečně i struktury obou přepínačů a popsal podstatné činnosti v procesu údržby a výměny přepínačů. Přestože autor srovnává oba přepínače stručným slovním komentářem (str. 46) a tak částečně splnil bod 4 zadání, nevyužil zjednodušené modely pro důkladnější analýzu funkcí jednotlivých komponent a parametrů hlavních funkcí, které by měly poskytnout četnější kvantitativní podklady pro srovnání obou přepínačů v rozhodujících funkcích a jejich parametrech. Takové podklady, ne vždy snadno dostupné…., by poskytly více technických argumentů pro výměnu zastaralých přepínačů novými čínskými přepínači instalovanými v ČR. Autor postupoval při práci na svojí BP samostatně. Využil možností více konzultací s odborníky v praxi. Iniciativně shromažďoval podklady a některé zpracoval v předložené práci. Práce dostatečně popisuje stav techniky v problematice regulace napětí výkonových transformátorů. Přínos předložené práce spatřuji také v přehledném popisu činností v procesu údržby přepínačů výkonových transformátorů. Odbornou úroveň práce hodnotím jako dobrou s výtkou ve smyslu jen částečného naplnění bodu 4. Celkově hodnotím předloženou BP jako velmi dobrou. Předloženou BP doporučuji k obhajobě. Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Veselka, František

Bakalářská práce je věnována problematice praktické aplikaci metodiky TRIZ v technické praxi. Prakticky je rozdělena na šest kapitol. Vyznačuje se přijatelnou stylistikou a velmi dobrou grafickou úpravou. Zadání bakalářské práce však ve všech bodech splněno nebylo. Student se v práci zabývá rozdělením transformátorů a jejich základním konstrukčním provedením. V některých případech se dopustil drobných nepřesností. Např. schéma zapojení hodinového úhlu není úplné a správné ( nesoulad např. s ČSN 33 0161). Poměrně podrobně teoreticky prezentuje způsoby regulace napětí u transformátorů. Popsaný způsob revize (kap. 4.1) přepínače MR není zcela v souladu s ČSN 33 2000-6-61 Část 6: Revize. Zpracované modely přepínačů v kap. 5 jsou velice jednoduché. Při jejich zpracování student ani zdaleka nevyužil možností metodiky TRIZ. Doporučení inovačních změn, tak jak umožňuje metodika TRIZ, jsem nenalezl. Zpracování literárních pramenů rovněž neodpovídá ČSN. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 48706