PAGÁČOVÁ, L. Baterie pro medicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kazda, Tomáš

Studentka Lenka Pagáčová se ve své práci věnovala problematice akumulátorů a přihlédnutím pro využití v lékařství. V praktické části se zaměřila na akumulátory Li-S a vytvořila sadu elektrod využívajících různé typy uhlíků, jako nosnou matrici, jejichž vlastnosti studovala pomocí elektrochemických metod. Studentka svou práci zpracovávala samostatně a aktivně si vyhledávala literaturu týkající se akumulátorů a jejich využití v lékařství. O práci v laboratoři jevila zájem a pracovala povětšinou samostatně. Text práce je zpracován v dobré kvalitě a v dostatečném rozsahu. Na získané výsledky se pak dá v budoucnu velmi dobře navázat v dalších diplomových pracích. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 90b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Tichý, Jiří

Studentka Lenka Pagáčová vypracovala diplomovou práci na zadané téma v rozsahu 71 stran. Práce je logicky členěna do šesti kapitol. Formální požadavky práce splňuje. Téma práce je aktuální, výsledky jsou užitečné pro další vývoj akumulátorů. Jinak velmi dobrá úroveň práce je lehce poznamenaná některými zmatečnými tvrzeními, například vzduch není tvořen pouze kyslíkem (str. 33), mezi nepříjemné faktory autorka řadí i nabíjení (str. 17), opakování slov (str. 30), uhlíkový sběrač katodového proudu je tvořený např. ocelovou tyčinkou, nebo mosaznou trubičkou (str. 6) apod. U citací online zdrojů chybí data citací. Autorka nevysvětluje některé použité zkratky, například Rct nebo velikosti akumulátorů AA a D. Zcela chybí popis použitých přístrojů a zařízení. Například měřicí cela zřejmě nebyla připojena pouze k počítači, jak se tvrdí na str. 39. Teoretická část práce je velmi obšírná, zahrnuje detailní popisy různých elektrochemických zdrojů proudu, jejich výhody a nevýhody, a stručněji jejich použití v medicíně. Následuje popis měřicích metod použitých v praktické části. V praktické části byly změřeny celkem čtyři vzorky se zajímavými výsledky a možným praktickým využitím. Výsledky měření různými měřicími metodami jsou podrobně rozebrány a prezentovány pomocí mnoha grafů. Celkově práce působí dobrým dojmem, studentka se seznámila s teorií i laboratorní praxí, obojí v práci vhodným způsobem prezentuje. Zadání diplomové práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 112039