MEZEI, P. Polyfunkční dům Veveří v Brně, urbanisticko-architektonická studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Lokalita tzv. Akademického náměstí, tj. území přibližně vymezené ulicemi Veveří, Hrnčířská, Bulínova a Šumavská, je dlouhou dobu neřešeným prostorem v širším centru Brna. Mimo jiné v roce 2008 zde proběhla urbanisticko-architektonická soutěž s cílem zastavění univerzitním kampusem. Od tohoto záměru se nakonec upustilo a místo stále nemá své finální využití, potřebuje doplnit a kultivovat. Student se této lokalitě věnoval již ve své předdiplomní práci, zkoumal možnosti širšího urbanistického řešení, včetně vazeb na plány rozvoje Brna a jeho dopravní koncepci (např. na podzemní severojižní trasu MHD) a také vyhodnotil dosavadní urbanistické počiny i nerealizované záměry a zpracoval varianty možného uspořádání tohoto městského prostoru a jeho provázání s okolní urbanistickou strukturou. Leitmotivem magisterského studia diplomanta byla zároveň problematika soudobého městského bydlení, kterou se do tématu snažil také zapracovat. Získané poznatky student přetavil do komplexní vyzrálé práce, která je důstojným námětem na využití území odpovídající jak místní urbánní situaci, tak architektonickým trendům i vhodnou reakcí na aktuální sociálně společenské otázky. Diplomant dle mého soudu svou diplomní prací, plněním souvisejících studijních povinností, ale i úspěchy, které dosáhl v odborných soutěžích, zcela prokazuje, že je schopen plnit náročné úkoly kladené na architektonickou profesi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Diplomant pracoval průběžně, systematicky a zodpovědně. Až na drobnosti si dokázal dobře zorganizovat svou práci, logicky se postupně věnoval teoretickým východiskům, zevrubné analýze a pak formování vlastní idey a jejímu ztvárnění ve výsledném architektonickém a urbanistickém návrhu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sátora, Josef

Kvalitní práce velkého rozsahu. Diplomant je připraven na řešení praktických projekčních úkolů, včetně složitějších, tak jako je toto diplomní téma.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Diplomní práce prověřuje možnosti využití Akademického náměstí, které je aktuálním urbanistickým tématem již téměř 50 let. Urbanistická studie prokazuje možné prostorové a funkční uspořádání území o velikosti téměř 8 hektarů. Kladně hodnotím, že se autor práce zabývá prostupností území s kompozičně prostorovými návaznostmi. Vizualizace prokazují tvorbu kvalitních veřejných prostranství. Na druhé straně intenzivním využitím řešeného území lze očekávat nárůst dopravní zátěže v širším okolí a jeho zpětné poškozování.
Architektonické řešení A K rozpracování v úrovni architektonické studie zvolil diplomant ucelený blok domů s polyfunkčním využitím. Analýza faktorů ovlivňující návrhové řešení je průkazná, totéž platí o funkčním členění podporující integraci různých sociálních skupin obyvatel. Veškeré grafické přílohy velmi době dokumentují dispozičně provozní řešení, architektonický výraz navržených objektů definuje současnou architekturu.
Provozní řešení B Návrhové řešení preferuje podzemní garáže o dvou podlažích. Vzhledem k tomu, že součástí dokumentace není podrobnější situace (např. v měř. 1:500), která definuje veřejný prostor a jeho provoz, nelze se vyjádřit k parkování v úrovni terénu.
Technicko konstrukční řešení B Je popsáno stručným textem s doprovodným svislým řezem, dokumentujícím skladbu pavlače. Hydroizolace ve výškové úrovni +10,000m je nestandardně ukončena. Nabízely by se i další detaily, které jsou atypické.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni, celkový dojem mírně snižuje jednostranný tisk, tvořící volné mezi stránky dokumentace.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 108360