KRŮPA, M. Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Diplomant prokázal schopnost zvládnout zadání v širších prostorových souvislostech. Celková úroveň zpracování projektu svědčí o připravenosti diplomanta pro praxi, obsahuje všechny náležitosti a má kvalitní grafické zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Student pracoval v průběhu celého studia vyrovnaně s velkou efektivitou práce v závěru projektu. Návrh diplomové práce vytváří kvalitní obytný soubor umožňující různorodé bydlení v blízkosti přírody, se společenským veřejným centrem a venkovními relaxačními prostory s vodní plochou. Urbanistický koncept citlivě začleňuje řešený soubor do daného prostředí. Funkční využití území, prostorové uspořádání včetně dopravní obslužnosti je zdařilé.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Menšíková, Naděžda

Předložená práce splňuje všechny nároky na závěrečnou práci magisterského stupně studia architektury. Návrh dostatečně prezentuje zadáním požadované městské nízkopodlažní bydlení s odpovídajícím hmotovým i materiálovým řešením a zvyšuje atraktivitu okrajové lokality panelového sídliště.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Zvolený koncept využívá sklonu a orientace pozemku, odpovídá záměru autora doplnit nabídku městského bydlení v zeleni i napojení na stávající dopravní trasy, reaguje na blízkost panelového sídliště bariérou polyfunkčního domu. Výšková hladina navržených objektů nekonkuruje okolní zástavbě. I přes pestrost podlažnosti objektů postrádá více rozehranosti v půdorysné stopě (RD-V1).
Architektonické řešení B Hmotové i zvolené materiálové řešení objektů odpovídá obytné funkci, snad u RD–V2 se zdá objem mimo měřítko – viz vizualizace. Hranol polyfunkčního objektu je skutečnou bariérou, působí jako hradba, měl by být bránou do nově řešeného území. Ve vizualizacích chybí pohled z ulice Novolíšeňská z horizontu pěších.
Provozní řešení C Rozvržení komunikačních tras a vstupů/vjezdů se zdá logické vzhledem ke zvolenému konceptu zástavby. Pohyb automobilů se zklidňuje jednosměrnými komunikacemi, jejich vizuální přítomnost je minimalizována podzemními garážemi a téměř vyloučena v části biotopu. Je ale otázkou, zda je komfortní pro skupinu RD-V2 mít omezený dojezd až před vlastní dům. U bytových domů není v PP ani v blízkosti zakresleno stanoviště kontejnerů na odpadky.
Technicko konstrukční řešení A Doložená představa o konstrukci a materiálu objektů je v souladu se soudobými trendy i záměrem autora o přívětivé městské bydlení v zeleni. Ocenitelné je navržené ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou i pojetí plochých střech.
Formální úroveň B Předložená práce ve všech přílohách vypovídá o záměru autora, pomáhají zpracované analýzy a doprovodné texty. Přesto texty obsahují překlepy, nejednotné označení podlaží/patro, u řezů řešeným územím by pomohlo situační schéma se zakreslením řezové čáry. U výkresů 1 NP není prokreslenou nejbližší okolí/terén. Výkresy 3.6.8 a 3.6.9 obsahují stejnou vizualizaci.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 108374