HEŘMANSKÝ, P. Postindustriální město - Špitálka Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Urbanistický koncept propojuje historické jádro s doposud zanedbaným okolím stávajícího viaduktu prostřednictvím uzavřených i polouzavřených městských bloků a dominantního solitéru. Nově vymezené veřejné prostory mají potenciál být živým městem. Uspořádání městských domů i dispozice bytů jsou dobře navrženy. Tento projekt v porovnání s ostatními obstojí, je kompletní a dobře adjustován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Student Bc. Pavel Heřmanský se hned po úvodních analýzách propracoval k fungujícímu urbanistickému konceptu. Pracoval samostatně a dobře. S jeho přístupem jsem spokojen.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Kaštánková, Jana

Student výrazně prokazuje schopnost myšlení v souvislostech. Předloženou prací student ukázal uvědomění a schopnost pracovat ve vazbách nejen striktně oborových, ale pochopil práci architekta v celé její šíři včetně dopadů do vazeb sídelně-politicko-správních, historických, sociologických, stejně jako psychologického působení architektury a veřejných prostor. Práce dokládá schopnost uplatnit se v oboru v projekční složce v šíři od urbanismu po stavby včetně schopnosti provázanosti do interiéru. Doporučuji hledat uplatnění ve vazbě na urbanismus a územní plánování. Nad rámec výše uvedeného práce dokládá schopnost uplatnit se jako architekt nejen ve složce projekční, nýbrž i administrativně správní i komunálně politické.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Student si uvědomuje a pracuje nejen s prostorově-funkčně-provozním řešením, ale reaguje také na provázanost politicko-správní města, sociologickou, historickou a ekonomickou. Velmi citlivě koresponduje provázanost všech městských funkcí včetně územních limitů a hodnot území. Přemýšlí o obnově území včetně vstupu různosti investorů, zabývá se konverzí a rekonverzí. Pracuje s různorodými prvky urbanistické kompozice uvnitř sídelní struktury (dominanta, průhledy, komponovaná nároží budov) a měřítkově nuančními hmotovými zásahy vytváří skutečné město pro lidi v celé šíři, nejen stavbami, ale již samotným uspořádáním celků a jejich využitím i kompozicí veřejných prostranství. Zároveň předvedl schopnost práce s různými druhy územních podkladů, které je schopen kriticky vyhodnotit a navrhnout jiné - životaschopnější - řešení.
Architektonické řešení B Student návrhem forem vystihuje atmosféru historických souvislostí dnešního území brownfields při souběžném respektu soudobých požadavků na výstavbu. Reflektuje rozdílnost funkcí v rámci stavby výškovým a plošným členěním parteru a odlišuje jej tak od funkce bydlení situované ve vyšších patrech. Pro celky jednotlivých staveb volí hmoty měřítka, které korespondují s člověkem a jeho psychologickými a sociologickými potřebami pro bydlení v úplnosti, tj. nejen v orientaci na bytovou jednotku, ale také na kontakt s uličním prostorem a vazbou k městskému jádru. Prokazuje návrhem schopnost vystihnout charakter a hodnoty území v souvislostech nejen v úzkých danostech omezených konkrétním pozemkem investora.
Provozní řešení A Pečlivě prověřeno a pro finální návrh zvoleno bariérové uspořádání dispozic (orientace komunikačních jader k uličnímu prostoru kvůli eliminaci hlukové zátěže a orientace většiny pobytových místností do klidových částí), které respektuje zvýšenou hlukovou hladinu přilehlé městské třídy, naopak však do určité míry limituje plnohodnotné využití parteru. Čitelné nekomplikované dispozice.
Technicko konstrukční řešení B Schopné realizace.
Formální úroveň B Grafické zpracování na velmi dobré úrovni, čitelné i pro neprofesionála v oboru, chybí názvy ulic a základní kótování.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 108362