KOZÁK, J. Postindustriální město – Svitavské nábřeží Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Práce představuje širokou škálu kvalitních dispozic odlišných městských domů vytvářejících uzavřený městský blok kolem sdíleného parkoviště a centrálního zeleného dvora. Autor jde jasně po podstatě a nebojí se ji vyjádřit. Oceňuji šířku záběru této práce a kvalitu znázornění městského prostředí ve všech výkresech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student Bc. Jan Kozák prokázal schopnost samostatně pracovat od analýz, přes koncept a dispoziční řešení po urbanistický detail. Nejlépe bych jeho práci charakterizoval slovy systematická, samostatná a pozitivně motivovaná. Dokázal rychle nalézat dobrá řešení a systematicky postupovat podle stanoveného plánu. S jeho přístupem jsem velmi spokojen.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Janíková, Jana

Práce dokládá schopnost autora uplatnit se v profesi. Připomínky v hodnocení zejména ke konstrukční logice a ekonomii vycházejí z praxe, ke které patří mj. spolupráce architekta se statikem a reflexe požadavků investora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor navazující sítí ulic zapojil logicky řešené území do existující urbanistické struktury a reagoval na existenci řeky vytvořením veřejného prostoru nábřeží, k němuž jsou vhodně situovány komerční funkce v 1.NP a bydlení v ostatních podlažích. Vzhledem k výšce zástavby a z pohledu urbanistické ekonomie je vhodně zvolená struktura blokové zástavby.
Architektonické řešení A Architektonický výraz je přesvědčivý, s důrazem na hmotovou jednotu a provozní čistotu obytného domu. Vertikální vrstvení po jednotlivých podlažích výraznými pásy však působí poněkud formálně. Při hledání celkového výrazu a členění hmot mohl být obytný dům bohatší např. o vystupující prvky – balkóny a terasy.
Provozní řešení B Provozní řešení je komplexní, včetně dopravní obsluhy, statické dopravy, vnitřních komunikací a proslunění. Z ekonomického hlediska je nevhodně řešený poměr celkové plochy parkovacích míst ve dvou podzemních podlažích k plochám ostatním (sklepní prostory pro byty?). Pokud by se v těchto částech podzemních podlaží zvolil sloupový konstrukční systém a současně přehodnotily potřeby sklepů, pravděpodobně by stačilo parkovaní řešit pouze v jednom podzemním podlaží.
Technicko konstrukční řešení B Zvolený konstrukční systém je pro danou funkci vhodný, vytváří technické možnosti pro realizaci. Zdánlivě nelogicky působí jen nejednotná příčná modulová linie – kombinace sloupového a stěnového nosného systému v podzemních podlažích pod byty. Z práce není zřejmý vzájemný modulový vztah mezi bydlením a parkováním.
Formální úroveň B Práce obsahuje všechny potřebné části urbanistické i architektonické studie. Je komplexní ve výrazu zpracování. Pro plnou srozumitelnost a pochopení návrhu by neměly chybět některé informativní údaje, např. celkové rozměry objektu, rozměry modulové osnovy, grafické vyjádření a popis funkčních ploch v bytovém domě, vstupy do objektu apod.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 108364