HAJŠELOVÁ, K. Horečky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Studentka Katarína Hajšelová pracovala na diplmové práci celé dva semestry velmi poctivě a nepodceňovala tento náročný úkol. Nebylo ji třeba nijak zvlášť nutit a motivovat ji k udržení pracovní morálky. Tu má vysokou a je to jen dobře, protože kreativní myšlení podpořené tímto zázemím je dobrý předpoklad k vlastní architektonické tvorbě, které ji jistě čeká a nebude po mém soudu mít problém se jako architekta uplatnit. Má rovněž schopnost si své nápady ověřovat s ostatními profesemi spolupracujícími s našim oborem, naslouchat jejich připomínkám a zapracovávat je do svých projektů. Byla to výborná spolupráce na společně řešených projektech a její slovenština mi bude chybět.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mašek, Radomír

Práce dokládá schopnost uplatnit se v profesi. Autorka umí zanalizovat problém a najít vhodné řešení. V některých detailech cítím, že autorce chybí možná odvaha ze sebe vydolovat „zlato“. Autorka ale i tak prokázala, že je schopna se v oboru dobře uplatnit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Urbanistická analýza je provedena přiměřeně kvalitně. Přiměřená je, vzhledem k tématu, míra, zpracování i výsledná idea. Drobnější výtku, která ale nemá zásadní význam, bych měl jen k trochu opomenutém severnímu nástupu do oblasti v prostoru od hotelu Vlčina. Analýza potvrzuje v zásadě, že stávající dopravní schéma je vyhovující. Autorka jej doplňuje vlastně jen o pěší chodníčky a nové parkovací plochy. Zároveň si však situaci komplikuje změnou obsluhy u objektů Mariánka a Pantáta. Nemyslím si, že by zklidnění v prostoru stávajícího nástupu zásobování bylo nutné. Touto změnou se přeruší krásný nástup po vrstevnici k soše TGM a samotný nájezd bude komplikován zatáčkou serpentiny přístupové cesty a vynuceným vyšším sklonem komunikace.
Architektonické řešení A Čisté a jednoduché formy hmoty jako známka současného trendu architektury. Lze rozeznat i snahu o čitelnost nových zásahů do stávajících objektů. Autorce bych povolil být i odvážnější.
Provozní řešení B Řešení má určité provozní rezervy ve formě předimenzování některých prostor zázemí (zejména v objektu Pantáty). Ale je bez zásadních chyb. Vlastně jednu, drobnou, ale řešitelnou, jsem asi našel. Má autorka vyřešeno vedení TZB instalací z WC a sprchy (místnost 206) v objektu Panímámy?
Technicko konstrukční řešení B Na první pohled odpovídá náplni a využití rekonstruovaných objektů. Celkově však o tomto řešení mi není moc známo. V dokumentaci je jen po jednom výkresu architektonickém a stavebním detailu. Průvodní, nebo technická zpráva chybí.
Formální úroveň B Po stránce grafické, konstrukčního řešení i celkového předvedení projektu tuto práci hodnotím jako dobře zpracovanou. Mám k ní jen jednu opravdu výtku. V návrhové části chybí jakýkoliv doprovodný text, který by popsal a rozvedl, co na výkresech není.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 108382