BURIAN, V. PRAŽSKÁ BRÁNA A NÁMĚSTÍ SVOBODY VE ZNOJMĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Kritické zhodnocení urbanistické soutěže z roku 2009 spolu s vlastními analýzami jsou správným motivem k celkovému prostorovému konceptu práce. Nově navržené veřejné prostory náměstí i poloveřejné prostory mezi administrativními budovami by si zasloužily podrobnější řešení urbanistického detailu (situace 1:2000 nestačí). Grafická úroveň presentace je kultivovaná, přesto by mohla být konkrétnější v označení záběrů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 75 váhání v začátku práce a neefektivní zacházení s vymezeným časem, následná snaha nalézat nekomplikovaná řešení vede často ke schematičnosti a nedůslednosti
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Veselý, Josef

utor svojí prací prokázal schopnost uplatnit se v oboru. Nicméně práce vykazuje některá slabá místa hlavně po urbanistické stránce věci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Analytický přístup je výborně zpraovaný a prokazuje autorovu komplexní představu o situaci ve Znojmě a o limitech území. I přes vymístění tranzitní dopravy však autor podceňuje význam místně tranzitní dopravy u 30ti tisícového města. Umístění budov logicky, ale možná příliš strnule doplňnuje stávající strukturu místa. Polyfunkční dům v západním čele náměstí není příliš vhodně umístěn a spíše než by utvářel západní frontu náměstí vytváří nároží dvou neexistujících ulic. Návrh nepříliš podrobně řeší plochy náměstí ve vazbě na parter. Sjednocení ploch náměstí do jedné úrovně bez zbytečných bariér je vhodné, ale k výše uvedené zmínce o místně tranzitní dopravě nepříliš praktické. Toto použití je samozřejmě možné, nepochybně přispívá ke zkvalitnění vazeb v místě, ale je vhodné spíše do míst s výmístěnou individuální automobilovou dopravou. Umístění bytového domu při hradbě v parku je velmi diskutabilní.
Architektonické řešení B Architektonické řešení je skvěle odprezentované, přehledné, přesvědčivé. Přístavba prodejny domácích potřeb je vhodná, kontextuální. Použití lícových cihel na bytovém domě u hradby obhájené tím, že jde o klasický stavební materiál neobstojí v kontextu místa, kde je více než charakteristické omítané zdivo. Mezi kamennou hradbou a omítanými domy působí cihelný dům nepatřičně. Dispozice i koncepce samotného bytového domu u hradby (bez ohledu na jeho umístění) má nápad a je v praxi realizovatelná. Lamelová fasáda je pro potřeby administrativní budovy praktická, ale nešikovně vnáší na Náměstí svobody další tak odlišnou architektonickou formu. Ostatní budovy jsou bohužel řešeny jen hmotově s jednoduchou strukturou fasád. Není možné je tedy po architektonické stránce hodnotit.
Provozní řešení C Rozdělení automobilové dopravy okolo centrálního ostrůvku v pokračování ulice Pražské vytváří zbytečně velké prostorové požadavky na celkovou plochu komunikací. Na druhou stranu umístění vjezdů do podzemních garáží v ploše ostrůvku nezatěžuje parter budov. Nijak není řešeno podzemní parkování, což by si při komplexnosti zadání a zvýšené potřebě parkovacích míst v lokalitě zasloužilo podrobnější řešení. Celý návrh by působil přesvědčivěji. Prezentované dispozice bytového i polyfunkčního domu jsou praktické a přehledné. 4 vjezdy a výjezdy do podzemního parkování u 6ti samostatnýh budov kladou nesmyslně velké požadavky na majetkoprávní a provozní vazby mezi potenciálními investory.
Technicko konstrukční řešení A U prezentovaných objektů je technicko konstrukční řešení přesvědčivé a realizovatelné.
Formální úroveň A Grafická podoba diplomové práce je na velmi vysoké úrovni. Analytická i výkresová část je přehledná, čitelná. Všechny texty jsou přehledné na dobré úrovn
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 108352