SAZAMA, M. ZNOJMO – TRANSFORMACE AREÁLU STARÉ NEMOCNICE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Prostorový koncept přestavby areálu bývalé nemocnice je v zásadě správně zvolen, navržená struktura je logicky přizpůsobena urbánnímu prostředí této části města v blízkosti historického jádra. Regulační výkres (označený jako regulační plán), presentovaný v diplomové práci by si zasloužil více informací běžných pro podobnou dokumentaci. Nedostatečně je presentované řešení dopravy, dopravní obsluhy a uspořádání parteru přestavovaného areálu. Strohé grafické informace z presentovaných prostorových schémat areálu jsou sice logické, ale nenahradí potřebnou komplexnost urbanistických úkonů. Stejně tak schematické znázornění architektonické úlohy navrhovaného obytného bloku je presentované jednoduchou a strohou grafikou, opět bez potřebných doprovodných informací. Nadřazená snaha o perfektní „minimalistickou“ grafiku výkresů ztrácí efekt bez presentace potřebných informací (legendy, popisy).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 70 Neefektivní hospodaření s vymezeným časem, vede k nedůslednosti schematičnosti, snaha o perfektní grafickou presentaci
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Kolmanová, Alena

Autorovi se podařilo otevřít dosud uzavřený areál staré nemocnice a zapojit ho do městské struktury. Nedostatečné je ale řešení dopravní obsluhy, zejména v návaznosti na ulici Vídeňskou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Předmětem diplomové práce je transformace areálu staré nemocnice ve Znojmě. Po vyhodnocení architektonické hodnoty a stavebně technického stavu stávajících objektů se autor rozhodl pro zachování několika z nich. Na uvolněných plochách navrhuje městskou blokovou zástavbu soustředěnou kolem předem vymezené sítě ulic a veřejných prostranství. V návrhu je patrná hlavní kompoziční osa – ulice ústící z ulice Vídeňské, která prochází celým areálem a z níž odbočují další ulice. Velmi příznivě působí i situování přístupu z ulice Na Kolbišti, který směřuje na hlavní průčelí historické budovy nemocnice. Lze konstatovat, že se autorovi se podařilo navrhnout novou městskou část.
Architektonické řešení B Nová zástava areálu je převážně tvořena uzavřenými bloky s vnitřními polosoukromým prostory, což je v městské poměrně husté zástavbě u frekventované komunikace pozitivní. Podrobněji autor řeší blok vymezující nároží ul. Vídeňské a Na Kolbišti. Blok je určen převážně pro bydlení, do ulice Vídeňské jsou situovány obchodní prostory a kanceláře. Návrh se vyrovnává se svažitým terénem, výšková úroveň stavby reaguje na okolní zástavbu, přesto, s ohledem na její charakter, působí objekt příliš mohutně. Architektonický výraz objektu je střízlivý, odpovídá současným trendům. Dispoziční řešení jednotlivých bytů je akceptovatelné.
Provozní řešení E Areál je přístupný pěším a nezbytné dopravní obsluze. Ostatní dopravní obsluha včetně vjezdů do podzemních garáží je soustředěna do ulice Dyjské a ulice Na Kolbišti. Už nyní je dopravní napojení těchto ulic na ulici Vídeňskou značně komplikované a při transformaci areálu je třeba hledat řešení, jak tuto situaci zlepšit. Předložený návrh se tímto problémem nezabývá. V provozním řešení domu nevidím nedostatky. Problémem ( spíše sociálním) může být soustředění velkého počtu bytových jednotek v jednom objektu.
Technicko konstrukční řešení B Práce se zabývá především dispozičním řešení domu, konstrukční řešení není podrobněji popsáno. Z půdorysu a řezů je ale zřejmé, že se jedná se tradičně řešenou stavbu, kterou bude možné realizovat běžnými technologiemi, pravděpodobně kombinací monolitické betonové konstrukce a vyzdívaných konstrukcí.
Formální úroveň B Grafickému zpracování je uspokojivé, vydařená je zvláště část, v níž pracuje autor se schématy. Méně zdařilé, a pro laickou veřejnost by byly málo přesvědčivé, jsou výkresy hlavní situace a vizualizace. Celkově uškodila „čitelnosti“ práce nevýrazná barva písma.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 108355