TOMCOVÁ, B. Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Diplomní práce splňuje zadání, obsahuje všechny náležitosti a odpovídá požadované úrovni zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 70 Diplomantka pracovala v průběhu celého studia vyrovnaně. Před vlastním návrhem provedla analýzu stávajícího stavu území, nastudovala danou problematiku a v souladu se zadáním vypracovala urbanistický koncept celého území. Návrh vytváří pestrou nabídku funkčního využití a uspořádání území vojenského brownfieldu. Detailněji se zabývá územím pro bydlení. I když grafické podání je odpovídající a dobře prezentuje jednotlivé záměry autorky, celkově má práce charakter námětů, které nejsou dotaženy do všech důsledků.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Menšíková, Naděžda

Předložená práce splňuje všechny nároky na závěrečnou práci magisterského stupně studia architektury. Návrh přesvědčivě prezentuje zadáním požadované využití brownfieldu v blízkosti Českého Krumlova, a to poměrně citlivým hmotovým a materiálového řešením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka se pro svůj urbanistický koncept inspirovala blízkým meandrem Vltavy, jehož tvaru využila pro formování hranice centra vzdělání. Členěním funkcí a ploch reaguje na blízkou stavební strukturu a využívá okolní volnou krajinu.
Architektonické řešení C Zvolené hmotové řešení vypovídá o hierarchii funkcí objektů i propisu hry tvaru meandru – doloženo na fotografiích modelu území. V okrajových částech se měřítko i formy (závislé na funkci) zklidňují. Část bydlení, které se diplomantka věnuje podrobněji, mohla být zpracována důkladněji a podrobněji. Vizualizace nevyjadřují řešený prostor.
Provozní řešení B Vnitřní pohyb účastníků všech druhů dopravy je logicky organizován dle nároků jednotlivých funkcí. Stejně tak vybraný detail dispozičního řešení BD a RD nevykazuje žádné kolize a typologické chyby. Rodinné domy mohly být navrženy ve více variantách. Komunitní centrum mohlo být zpracováno podrobněji.
Technicko konstrukční řešení C Ocenitelné je zpracování ekologického konceptu hospodaření s vodou a minimální energetické zátěže lokality. Konstrukční řešení objektů bydlení není doloženo.
Formální úroveň B Předložená práce ve všech přílohách dostatečně vypovídá o záměru autorky, pomáhají zpracované analýzy, názorná schémata a doprovodné texty. Dokumentaci konceptu bydlení by pomohlo doplnění o jednoduché pohledy či vizualizace pro představu materiálového řešení. Představu navrženého konceptu výrazně podporují fotografie modelu.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 108371