KALOUDA, P. Slovácké divadlo I. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládeček, Svatopluk

1-Urbanistické řešení Místo je pozoruhodné, už jeho volbou prokázal autor dobré urbanistické cítění. Zmenšení autobusového nádraží město plánuje a po dobudování dopravního napojení a zklidnění Velehradské ulice by se divadlo stalo dominantní veřejnou budovou při příjezdu do centra města. V návrhu se daří vyřešit vztahy k autobusovému nádraží, objektu bývalé věznice a dopravnímu napojení. 2-Architektonické řešení Architektura je přesvědčivější ve hmotách a prostorovém rozvrhu, než v představě o materiálech a haptických vlastnostech architektury. Jako by u autora zatím vítězilo racionální uvažování nad poetickým cítěním. 3-Provozní řešení Košatý půdorys stavby lze sice považovat za nepříliš hospodárný, má však zdůvodnění v urbanistických vazbách. Dopravní napojení je věrohodné. 4-Technicko-konstrukční řešení Základní rozvrh stavby není příliš složitý a tak je i konstrukční představa autora realistická. Chybí přesvědčívé domyšlení obvodového pláště ve vztaku ke kostrukci ,náplni a vůbec k celkovému architektonickému řešení. 5-Formální úroveň Vyyobrazení jsou poněkud suchá, což přičítám převažujícímu racionálnímu cítění autora. To je však pro mě vyváženo zodpovědným přístupem k řešeným problémům a tento přístup cítím i z prezentace. Značné mezery má textová prezentace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 94 K výslednému návrhu autor dospěl po předchozím projektu na jinou lokalalitu, která byla atraktivní, avšak pro požadovaný stavební program patrně ne dost velká. Přenesením zadání na lokalitu u autobusového nádraží si Petr Kalouda zvolil složitější cestu, ale prospěšnou jak pro navrhovaný objekt tak pro město.Takto postupoval vždy, na základě konzultací se specialisty i s vedoucím projektu neváhal přepracovat návrhy tak, aby výsledku prospěl a po celou dobu práce podával vyrovnaný výkon.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Šimečková, Alice

Předložená diplomová práce dokládá schopnost autora komplexního přístupu k architektuře. Kladně hodnotím zejména přemýšlení o širším kontextu stavby a jejího provázání s místem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Líbí se mi, že výběrem parcely pro stavbu Slováckého divadla a urbanistickým umístěním se autor snaží řešit území širšího městského kontextu zmenšením současného autobusového nádraží a nástinem nového vztahu s historickou budovou bývalé věznice. Ovšem stanovení hlavního pěšího tahu, který je klíčem k nosné myšlence architektonického návrhu divadla je diskutabilní a urbanistický vztah s dnes nejasnou funkční náplní budovy bývalé věznice by mohl také být vyjádřen univerzálněji.
Architektonické řešení B Zajímavou myšlenkou je průchozí foyer řešený jako krytá ulice oddělující dvě scény Slováckého divadla. To lze vnímat jako obraz současného rozdělení jeho dvou scén, který je přenesen z dnes diskomfortního provozního rozdělení do příznivých podmínek jedné budovy. V návrhu je tak přítomna obraznost a kontinuita. Budova je řešena jako průnik tří kvádrových hmot vůči sobě otočených. Toto objemové členění je přeneseno do odlišného členění fasád v rámci jednotlivých objemů, princip je však potlačen jednotnou povrchovou úpravou v bílém monochromním podání. Jako by se autor zpětně zalekl hmotové členitosti. Řešení fasád v koncepci tří odlišných hmot tak zůstalo v půli cesty a bez hlubší vazby na konstrukční systém budovy.
Provozní řešení A Náročný provoz divadla je v návrhu promyšlený a je založený na dobré znalosti typologie a na schopnosti autora uvažovat o možnostech provázání různých funkcí uvnitř budovy. Určitou rezervu vidím v pohledu na ekonomii návrhu v rámci servisních bloků, jako jsou doplňkové cateringové sekce a toalety pro veřejnost, které by mohly být pro jednotlivé provozy sdíleny a tím mohl být zmenšen poněkud naddimenzovaný objem budovy, stejně jako její investiční a provozní náklady. Je škoda, že nebyla vytvořena komunikační vazba mezi foyerem a podzemními garážemi pro návštěvníky divadla.
Technicko konstrukční řešení A Pro daný typ budovy a z něj vyplývající požadované rozpony stropních konstrukcí bylo zvoleno vhodné konstrukční řešení. Pro strukturální zasklení čel průchozí pasáže byl zpracován podrobný detail, ze kterého vyplývá znalost typového řešení tohoto konstrukčního problému. Také zobrazené detaily skladeb vypovídají o orientaci architekta v oboru pozemního stavitelství. V projektu není řešen požadavek na tepelnou techniku budovy a tento nedostatek je suplován začleněním alternativních zdrojů energií do technického řešení, ovšem bez znalosti širšího technického a ekonomického kontextu.
Formální úroveň C Po formální stránce je projekt kompletní, avšak s nedostatky grafické stránky, která svědčí o nedostatku času pro její dotažení.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 111004