MRLINOVÁ, L. Jaroslavice – sídlo v krajině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Foretník, Jan

Studentka řešila část obecního areálu po asanovaných barokních hospodářských dvorech. Ve své části umístila výzkumný ústav pro zkoumání kvality zemědělské půdy v době klimatických změn. Výzkumný ústav úzce spolupracuje i s dalšími dvěma navrženými provozy v tomto areálu – střední zemědělskou školou a regionálním potravinovým centrem, s nimiž sdílí i některé provozy. Předmětem návrhu je tak mimo laboratoří, administrativy, hospodářských budov, zemědělských experimentálních ploch i společné návštěvnické centrum. Výsledný projekt vyznívá přesvědčivě, provozní řešení a zpracování projektu jsou na velmi dobré úrovni. Řešení odpovídá zadání diplomové práce a vhodně zapadá mezi ostatní práce s tématem obnovy Jaroslavic. Předložená práce splňuje požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala od počátku se zájmem, samostatně a systematicky, účastnila se všech konzultací a prezentací. Vzhledem ke zvolenému tématu konzultovala také s krajinářskou architektkou a v obdobném výzkumném ústavu v Troubsku.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Veselá, Markéta

Návrh výzkumného ústavu velmi citlivě navazuje na danou krajinu a historickou stopu v území. Jednoduše vymezuje objekty kolem vymezeného bloku a využívá čistý černobílý kontrast pro budovy, kolem kterých vyniknou barevné formy sadových úprav. Nepřesvědčivě působí hlavní budova ve vztahu k veřejnosti a k možnosti prezentovat technologické výdobytky stavby, nedotažena je technické zařízení budovy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Návrh Lucie Mrlinové řeší prostor bývalého hospodářského dvora poblíž zámku v Jaroslavicích, jež je jedním z témat sídla Jaroslavice, které bylo společným zadáním pro celý ateliér Jana Foretníka a Barbory Ponešové (zde je nutno ocenit přístup celého ateliéru na jasně definovaných tématech a průzkumech pro Jaroslavice a snaha o zapojení vedení města do procesu práce). Pozemek slouží výzkumnému ústavu a také pro něj jsou nové objekty navrženy. Autorka se snaží o širší výklad současného stavu zemědělství a analýzu klimatu. Svůj návrh se snaží nejen ukotvit v dané krajině, ale pokládá si otázky v širším kontextu. Celkový urbanismus respektuje původní stopu hospodářství a rozčleňuje celé území na tři celky: střední školu umístěnou nejblíže k centru, Regionální potravinové centrum v návaznosti na hlavní komunikaci a podélně k oběma celkům posazený Výzkumný ústav, jenž na výše uvedené celky smysluplně navazuje a rozvíjí přilehlé polnosti v okolí. Ústav je rozčleněn na tři objekty lapidárně seskupené kolem hospodářského dvora. Přirozeně jsou tvarovány ukázková políčka a pojednány sadové úpravy.
Architektonické řešení B Hlavní budova je posazena na rozhraní řešeného území a slouží jako terénní zarážka mezi dvěma výškovými úrovněmi. Návštěvníci vstupují přímo do patra a nižší patro slouží laboratořím, které navazují na vnitroblok celého ústavu. Obě úrovně jsou propojeny venkovním schodištěm s prostorově zajímavou rampou. Bílá horizontála s tmavými okny a tmavou plechovou střechou působí stroze a nenápadně, přestože by měla být dominantním objektem v území. Kolmo položená k hlavní budově je poblíž vstupu administrativní budova. Přestože se jedná o drobnou stavbu dvou objektu se sedlovými střechami, působí svébytně a souzní také s třetí budovou hospodářského dvora, jenž uzavírá nádvoří a navazuje na polnosti. Všechny objekty sjednocují materiály tmavých okenních prvků a plechové krytiny v kontrastu s bílou omítkou. Přestože jsou objekty představeny na podrobných realistických nákresech, chybí zde skica nebo axonometrie vysvětlující vztah mezi hospodářskou částí a hlavní budovou.
Provozní řešení B Provozní řešení se zcela odvíjí od jednotlivých funkcí objektů. Přínosné je umístění terasy v hlavní budově, jenž je otevřena do obou stran areálu. Navržené místnosti jsou racionálně a stroze rozmístěny. Není zřejmé, kde bude umístěna vzduchotechnika, jenž je nutná pro odvětrání laboratoří.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukce všech objektů je monolitická s dřevěnými krovy, pouze hlavní budova je zastropena železobetonovou trámovou konstrukcí s deskou 9 cm, která je diskutabilním řešením pro intenzivní zelenou střechu. Vytápění plynem by mohlo být nahrazeno ekologičtějším způsobem vhodným pro tento typ budov.
Formální úroveň B Předložené dokumentaci je velmi dobře graficky zpracována. Výtvarný počin je vyzrálý a osobitý. Profesionální zpracování vizualizací však převyšují samotný architektonický návrh.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 108402