VALÍČEK, M. Šedá zóna dočasnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kristek, Jan

Martinův projekt je na jednu stranu velmi aktuální a časově omezenou generační výpovědí o životním stylu spojeném s hudebním stylem techno. Na druhou stranu je to projekt dotýkající se univerzalizujících architektonických otázek. Projekt architektury věnované rituálně chápanému průběhu technopárty se pohybuje na hraně mezi architekturou a scénografií, mezi žitou a zobrazovanou skutečností. Martin byl schopen projekt teoreticky podchytit jednotlivými společenskými fázemi průběhu party. Takto ustanovený program klubu pak doplnil intuitivním designérským přístupem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Student pracoval svědomitě a pravidelně celý semestr.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Mačuda, Michal

Předložená práce dokládá schopnost autora tématizovat architektonické zadání a přetavit ho ve fungující projekt. Důraz na interiér je vedený koncepčním uvažováním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor řeší konverzi bývalého nakladatelství na taneční klub. Pro umístění klubu si vybral budovu v centru Prahy. Autor správně řeší obnovení stávající pasáže propojující ulici Opatovickou a Spálenou. Nedochází ke změnám ve vzhledu budovy. Spornou otázkou je umístění tohoto typu provozu v dané lokalitě (klidnější čtvrť) a dopadu provozu na okolí s přihlédnutím k turistickému ruchu.
Architektonické řešení B Architektonické řešení vychází z myšlenky interiéru jako hlavního prvku architektonického díla. Interiérem je klub zasazený do bývalé budovy nakladatelství, které hraje roli vyčištěné site - specific kulisy. Budova je neutrálně laděná do bílé barvy bez hlubší materiálové specifikace. Do této struktury jsou vloženy objekty odhlučněných "sálů" vytvářející zajímavé prostorové uspořádání a situace. Estetika interiéru působí odvozeně z grafického prostředí. Využívá falešné materiály s výraznou barevností a kontrastní světelné prostředí. Koncepce interiéru je důsledně vedena emočně-scénickým programem provozu.
Provozní řešení A Dispoziční uspořádání odpovídá předpokládaným nárokům provozu klubu této velikosti. Kladně hodnotím celkovou provozní koncepci i logickou návaznost jednotlivých částí.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení je logické a promyšlené. Kladně hodnotím důraz na odhlučnění hlavních "sálů".
Formální úroveň A Práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Doprovodné materiály podporují základní myšlenku autora.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 108381