KVIETKOVÁ, V. KROMĚŘÍŽ – NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY A MĚSTSKÁ NÁDRAŽÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Práce je po všech stránkách prezentována na vysoké, profesionální úrovni. Silnou stránkou je nejen promyšlená a propracovaná základní vize – idea konceptu, ale rovněž výsledný návrh. Oceňuji, že autorka věnovala patřičnou pozornost také nezbytné analytické části projektu. Návrh zcela vědomě vychází z daností současného stavu a z podmínek zadání. Rozvíjí možnosti budoucího konceptu území, počítá také s novými prvky dopravně provozního skeletu území. Závěrem konstatuji, že práce splňuje základní požadavky kladené na diplomový projekt. Výsledkem je zdařilý návrh řešení s osobitým architektonickým projevem, prokazující schopnost autorky úspěšně postoupit do další fáze vlastní odborné přípravy. Otázka : V čem vidí autorka hlavní důvody pro zachování a rekonstrukci historického objektu nádražní budovy oproti možnosti nahradit ji novostavbou ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 V průběhu práce prokazovala studentka vysokou míru odpovědnosti a uvědomění si vlastní pozice v procesu architektonické tvorby. Uplatnil se rovněž její vyvinutý smysl pro posuzování problematiky v širších souvislostech, schopnost účinně využít analytickou fázi pro vlastní tvůrčí práci. Přístup studentky proto hodnotím jako samostatný, uvědomělý, profesionální.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Autorka nabízí možný a logicky funkční koncept nového nádražního terminálu, vycházející zjevně jak z dopravních potřeb města tak z reálií dané lokality, rovněž z možností a standardů soudobé architektonické tvorby. Vše v náležité prezentaci odpovídající standardu diplomového projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A 95 Návrh vychází z rozsáhlých analýz, reaguje na potřeby a limity území definované jak příslušnými dokumenty, např. ÚPD, tak závěry konzultací s odpovědnými pracovníky kompetentních institucí. Tomu odpovídá logičnost a funkčnost navrženého řešení. Nesporně zajímavý je princip nabídky celé škály nových funkcí v objektech lemujících hlavní přístupovou trasu z města k nádražnímu terminálu, což pasantům vedle praktičnosti zároveň zatraktivní dnes poněkud fádní a nudnou cestu.
Architektonické řešení A 95 Architektonický záměr staví autorka na srovnání výrazu historické nádražní budovy a soudobé architektonické formy novotvarů, které rozestavuje v prostoru terminálu. V souladu s charakterem zadání je do této architektonické hry vtaženo širší navazující prostředí, jako je přístupová trasa ve směru od centra města nebo přiléhající nábřeží řeky Moravy. Za velmi přínosnou považuji odvahu autorky razantně zasáhnout do dnešní situace v prostoru a odstranit poloprázdné budovy autobusového nádraží, potřebné provozy spojit s odbavovacími provozy vlakového nádraží, vše sloučit do společné odbavovací budovy terminálu v rekonstruhované historické budově vlakového nádraží.
Provozní řešení A 95 Základní rozložení funkcí a provozů mezi stávající zachovávané a nově navržené objekty je logické a plně funkční. Přispívá ke zvýšení standardu celého prostoru nádražního terminálu. Poloha vodního prvku - fontány je v hlavní komunikační ose pěšího nástupu z odbavovací budovy k nástupištím autobusového nádraží, což může v dopravní špičce působit problémy.
Technicko konstrukční řešení B Volba stavebních materiálů a konstrukčních systémů je založena na obnově hodnotných prvků a částí historické nádražní budoy a přepisu těchto prvků do návrhu objektů nových, což přispívá k propojení a vzájemnému pozitivnímu dialogu historického a nového.
Formální úroveň B Po formální – grafické a adjustační stránce je práce vybavena na vysoké úrovni, odpovídající standardu závěrečné kvalifikační práce. Oceňuji také podrobně zpracovaný doprovodný manuál, shrnující výsledky analýz historie města a jeho urbanistické struktury, specifik území a typologie železničních nádraží apod. Je třeba dát si pozor na drobné nepřesnosti, které snižují srozumitelnost grafických příloh, jako je např. špatná legenda v půdorysu kavárny s bowlingem.
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 109945