PACOLOVÁ, K. Dům u řeky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Závěrečnou bakalářskou práci hodnotím na vysoké úrovni, jak vlastním návrhem, tak i formálním zpracováním. Autorka práce nehledala marně převratné či novátorské řešení, ale pracovala při konceptu i návrhu stavby se silným motivem vnitřního atria, který v průběhu zpracování projektu prošel řadou podob. ve výsledku pak prokázala výborné zvládnutí základních principů profese architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přístup studentky ke zpracování hodnotím jako velmi aktivní, se silnou vůlí hledat řešení dílčích problémů i celkový koncept návrhu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Františák, Luboš

Návrh je pro fázi studie dostatečně zdokumentován. Velkoryse pojatý koncept domu a dobrá adresa by asi v daném místě vygenerovala požadavek na intenzivnější využití. Přes některé připomínky pokládám návrh za zdařilý a nesporně kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Sympatická je snaha vytvořit nábřeží právě v tomto místě a zvolené formy bloků městských domů v kombinaci se solitéry i navržená úprava veřejných prostranství by mohly vést ke zatraktivnění této části města. Blok řadových domů na nábřeží je trochu nepochopitelně “rozehrán” a nedrží na západní straně stavební čáru v místě, kde navazuje na podzemní garáž. Zakreslení této návaznosti postrádám v situacích i půdorysech. Trochu je škoda, že dům nereaguje na atraktivitu nábřeží a v parteru je umístěna jen kolárna.
Provozní řešení B Blok domů je obsloužen ze západní strany jednosměrnou komunikací s podélným pohotovostním stáním. Samostatným vjezdem jsou přístupná podzemní parkovací stání. Postrádám jeden řez, který by ozřejmil vztahy od parkoviště přes dům až po nábřeží a hladinu řeky. Rampa do podzemního parkoviště má patrně obrácený sklon ve výkrese č. 14 a v situacích. Vlastní dům má velkorysý parter s poněkud převýšenou kolárnou a velkými sklepními kójemi. Posunutí o půl patra a oddělení bytů schodišťovým atriem vytváří zajímavý prostor. Předvedená škála bytů je dispozičně zajímavě řešena. Nechápu jen, proč mají byty 1 a 3 tak minimální jídelní stůl.
Technicko konstrukční řešení B ŽB konstrukce a izolace má v detailech tloušťku 480mm na obvodu a 375mm v atriu. V půdorysech však tento rozdíl není patrný. Vymezení atria v kontaktu se sousedními objekty by také nemuselo být tak mohutné.
Architektonické řešení A Snaha o vytvoření nové, nebo lépe modifikované, škály bytů po holandském vzoru, se podle mého názoru podařila. Fasáda domu je příkladně současná a snaha o záměrně jiné výšky podlaží u sousedních domů a porušení jednotné výšky římsy odkazuje i na jiné aktuální tendence
Formální úroveň A Formální úroveň práce je velmi dobrá, graficky velmi zdařilá a kompaktní.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 110767