PAGÁČ, M. Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Jan

Návrh je propracovaný s ujasněnou představou o konstrukci a materiálovém řešení. K práci přistupoval autor citlivě s pochopením pro komplexní souvislosti řešeného zadání. Práce má promyšlené architektonické řešení. Oceňuji řešení parteru s vazbou na průchod na náměstí. Práce je výborně adjustována a má jasnou a čitelnou grafiku. Student zvládl řešení úkolu s přehledem a značnou mírou invence. Bakalářská práce splňuje požadavky zadání. Hodnotím bakalářskou práci známkou A/95.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Martin Pagáč prokázal při zpracování bakalářské práce schopnosti tvůrčího přístupu. Pří řešení úkolu postupoval systematicky a logicky podle jasné představy.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Plášil, Jiří

Autor se zajímavým a invenčním způsobem pokusil nalézt řešení otázky novotvaru v historickém prostředí v souladu s limity a technickými možnostmi daného území.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A 85 V otázce dopravní obsluhy území se autor, stejně jako většina ostatních, logicky přiklonil k možnosti napojení ulice Kostelní do kruhové křižovatky Dukelská – Havlíčkova – Dvořákova. Pro svůj koncept již od počátku využívá nejen v tuto chvíli dostupný pozemek města, ale i sousední pozemky v soukromém vlastnictví. Možnost realizace tak podmiňuje dořešením majetkoprávních otázek.
Provozní řešení A 95 Hlavní vstup do objektu v nárožní poloze není odkázán pouze na úzký chodník v ulici Kostelní, ale vtipně umožňuje počítat s větší rozptylovou plochou na boční parcele dnešního parkoviště. Průchod k náměstí je lemován komerčními prostory, což zvyšuje atraktivitu tohoto důležitého pěšího tahu. Autor respektuje potřebu propojení starého a nového Besedního domu – nabízí rovněž svůj pohled na možnost přeřešení společenských prostor 2.NP stávajícího objektu. Řešením sálu s hledištěm částečně v rovině, částečně v elevaci se vyrovnává i s potřebou kvalitní viditelnosti, i s potřebou různorodého univerzálního využití sálu.
Technicko konstrukční řešení A 95 Stavebně konstrukční a materiálové řešení je promyšlené, funkční. Přehledným způsobem prezentované na výkresových přílohách. Poněkud nejasný je důvod, proč autor navrhuje různou tloušťku konstrukcí jednotlivých schodišťových ramen hlavního schodiště.
Architektonické řešení A 97 Hmotově objemový koncept je promyšlený, logický a úměrný řešenému území. Formálně výrazové řešení vychází ze soudobých standardů, především zvoleným měřítkem se však dobře vyrovnává se skutečností sousedství výrazných historických objektů památkové zóny.
Formální úroveň A 98 Tato práce patří k těm, jejichž grafické vybavení je na vysoké úrovni a vyznačuje se srozumitelností a velkou výpovědní schopností. Oceňuji například vizualizace zpracované formou srovnání zákresů do fotografií před a po realizaci díla.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 110765