ŠELLONGOVÁ, S. Příroda. Mezi krajinou a městem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalmanová, Petra

Studentka přistoupila ke zpracování složitého roztříštěného území velkoryse ,pro svůj návrh využívá velkou část zadané parcely.Na základě zpracovaných analýz se nakonec hlavním kompozičním záměrem stalo narušit jednotvárnost rovinaté krajiny, ve které chybí výšková dominanta a vytvořit akcent ze směru od města, který by byl snadno identifikovatelný a symbolický pro přírodovědeckou fakultu.Motivem a inspirací se stala vyzdvižená krajina, kopec nebo zemská "kra",která ve svých vrstvách ukrývá pořebné prostory různých funkcí . Tento koncept je asi nejsilnější stránkou práce.Objekt před sebou vytváří velkorysé nástupní prostory do areálu a do pěší zony.Vnitřní prostory jsou bohaté, nabízí potřebné funkce vstupní, pro výuku, vč. auly a učeben,knihovny, stravování,ubytování, setkávání a odpočinek v otevřeném atriu tzv. studentského fora.Zde se mohou konat i různé konference a prezentace univerzity. Kompoziční motiv nakloněného svahu- zelené střechy budovy ,studentka částečně využívá jako stupnovité hlediště, místo odpočinku, odkud lze sledovat sportovní a společenské dění na přilehlé ploše. Navržené provozní a konstrukční řešení vykazuje určité nedostatky a nepodařilo se je zcela zvládnout,vyžadovalo by jistě spolupráci s mnoha profesemi a statikem.Přesto je předložená práce inspirativní a na solidní úrovni, dokládá schopnost autorky zvládnout i velmi složité úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala po celou dobu na bakalářském projektu zodpovědně a svědomitě.
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Svojanovský, Viktor

uspokojivě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Navržený objekt svojí půdorysnou stopou využívá takřka celého zadaného území. Na zvážení je vizuální komunikace objetu s hlavním vstupem a uliční linií. Velikost a pozice objektu lze považovat za reálnou.
Provozní řešení D Tvarově hmotové řešení je vizuálně nejsilnějším motivem cele této práce a to může být vnímáno v kontextu místa pozitivně nebo i negativně dle mnoha hledisek. Vizuální koncept prezentovaný hmotovým modelem má dle mého mínění výrazně vyšší kvalitu než konečné vizualizace. Výraznou hmotu objektu, autorka ve vizualizacích člení diagonálními okenními otvory, které objekt značně tříští.
Technicko konstrukční řešení D Provozní řešení 1.NP je děleno do pomyslného trojtraktu - ubytování, hlavní středová komunikace a komerční stravování se zázemím. V tomto podlaží je na zvážení pozice ubytování orientované do rušné veřejné komunikace dále zdvojení stravovacích provozu kavárny a snackbaru. Věnoval bych pozornost míchání provozů zaměstnanců a zákazníků m.138 a m.151 /a velikost m. 151/. 2.NP pozice ubytování a její velikost. 3.NP je jako celek funkční. V m. 201 zdvojení dveří, tento velmi malý prostor při pohybu velkého množství lidí může být kolizní. 4.NP je prostor vyhrazený pouze pro TZB, což se zdá na takto lukrativní pozici s výhledem jako nepříliš šťastné řešení. 1.PP nepřehledná situace u výjezdu z 2.PP. 1S01/2S01/ výstup do ,,jízdního,, pruhu.
Architektonické řešení C Zvolený typ konstrukce odpovídá záměru autorky. Konstrukce jsou schematické /AS/. Detail fasády- není identifikovatelná pozice kde se nachází. Velikost příhradové konstrukce a skladby nad ní. U základů a stěny v 1.PP zřejmě chybí H.I. vrstva. V m. 303,304 by měli příčky doléhat ke sloupům.
Formální úroveň D Analytické výkresy v některých částech nemají vypovídající hodnotu. Situační výkres grafika, chybí legendy /hranice řešeného území, vrstevnice../, názvy analýz ,analýza dopravy - není patrný navržený objekt, měřítka, půdorysy - systém číslování m., popis řezů, výškové úrovně v půdorysech, řezy a pohledy jejich ztvárnění, tl. konstrukce a základů, málo finálních vizualizací pro možnost uchopení objektu jako celku.
Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 110788