FALATHOVÁ, K. Příroda. Mezi krajinou a městem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Návrh Kataríny Faláthové je charakteristický svou vnější dynamikou, která výrazným způsobem organizuje veřejné plochy řešené parcely i navazujících provozů či prostor. Fyzické napětí výrazně orientovaného prostoru organicky formuje vnější hmotu objektů i vnitřních dispozic. Otvor v hrázi s tryskající vodní masou? Či dvojice uhlíků v kritické vzdálenosti světelného výboje Křižíkovy obloukovky? Napjaté očekávání nového světa, světla měnícího noc na den. Přírodověda. Uzavřená, otevřená, všude kolem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Tvůrčí, kontinuální, s velkou mírou osobního nasazení.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Jemelka, Vojtěch

Celkové vyznění návrhu je velice přívětivé i silné a odpovídá významu vstupu do univerzitní instituce; nicméně nejasné vazby na okolí, sdílnost prezentace a složitý provoz jej bohužel sráží.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Studentka zakládá kompozici na budoucí ose od řeky Moravy (dle UP), kterou ovšem dostatečně neprezentuje a nepodporuje tuto úvahu novou vizí stáv. technicistní točny autobusů. A tak působivý vztah napětí dvou objemů plave v otázkách typu: jak navazuje vstup na stávající osu areálu, (kde je navíc již realizacována pěší zóna); je infopoint dobře umístěn; jaký charakter mají vnější prostory a co přináší okolí? Nekonečné fasády, byť nad vstupy odhalené, orientaci v mnoha vstupech a hierarchii okolních prostorů moc nepomáhají. Nicméně snaha o směřování návštěvníka, nejprve k ústřednímu parku, a až poté do lavic je v kontextu přírodovědců chválihodná; jako i vhodné definování parku navrhovanými objemy a jejich okrouhlé tvarování, které, i při diskutabilně malé výšce, odpovídají významu vstupu do instituce.
Provozní řešení D Katarína, v boji o obsazení a prosvětlení kapacitních hmot, vkládá příliš mnoho provozů, které se vzájemně kříží, čímž snižuje jejich uživatelskou hodnotu a kýžený hierarchický význam. Např. situování fitcentra za odpočinkovou zónou, auly s učebnami za knihovnou (bez klidových studijních zón !) provoz výrazně komplikuje. Původně zamýšlená atria by zde dispozicím i kvalitě prostoru výrazně pomohla; bez nich je především uzel zázemí jižního objektu značně složitý, ani nemluvě o kuchyni na tři patra (byť s výtahem, ale bez schodiště a dořešených skladů). Stejně tak podzemní podlaží nevyužívá třetinu potenciálu parcely, pohyb aut je někde ztížen schodišťovými jádry a parkování kol raději nekomentuji. Naopak velkou plochu výstavních prostor vnímám, vzhledem k přírodovědnému oboru, jako neopodstatněnou a některé funkce by si zasloužily jinou orientaci ke slunci i parku. Standard i prostorové řešení ubytovací části jsou, vzhledem k elitním uživatelům, nemyslitelné, což alespoň zlepšuje koncept obytné chodby.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukce není nijak nápaditá, ale odpovídá formám i náplni; jen veliké jádro jižního objektu by se bez další podpory neuneslo a naopak podlahovou žb. desku 1.np mocnosti 40cm vnímám jako značně předimenzovanou. K zamyšlení je materiálové řešení s „velkorysým“ užitím cementu a hliníku, obrovské plochy skla, které navržené lamely z jihu nezastíní, i vytápění VZT, a to vzhledem k očekávatelné ekologii stavby, kterou autorka deklaruje dřevěnými lamelami (nepřístupnou!) zelenou střechou a knihou ve výčtu odborné literatury.
Architektonické řešení C Formální vyznění vnějšího pláště je působivé a svou sebevědomou jemností dobře reprezentuje vstup i instituci, navíc pak vhodně kontrastuje se zbylými objekty areálu. Severní objekt nabízí velkorysé řešení s převýšenými úrovněmi prostoru plynoucího kolem ústředního „vejce“ auly a ještě lépe než předprostor zhmotňuje ideu akademického fóra. Jen je škoda, že studentka nepřesvědčivě zachází z množstvím protikladných tvarů, kdy na sebe naráží okrouhlý a pravoúhlý (případně kosý) systém. Naproti tomu nenápaditý jižní objekt je diskutabilní svým vnitřním prostorem, prosvětlením i využitím, a tak vysokou architektonickou hodnotu sev. objektu kazí.
Formální úroveň C Perspektivy Katarína citlivě utkává a, díky odvážné rezignaci na snahu o realističnost a přeurčenost, nabízí silné nálady i prostor pro představivost. Plány a grafika mají standardní úroveň, ale upravil bych výřez situace a doplnil chybějící (návrh podporující) širší vztahy a koncepční vazby na řeku atp. Schemata koncept spíše rozmlžují a chybí mi prezentace vývoje návrhu.
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 110783