PISARČÍK, Ľ. Dům u řeky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Palaščák, Michal

Velmi dobrá práce v celém semestru. Kvalitní zpracování projektu, ve všech jeho stupních. . Masivní použití typologie mezonetů shledávám v rozporu s utilitárností návrhu. Pro lepší hodnocení postrádám moment překvapení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student pravidelně konzultoval. Racionální a pečlivý přístup, dobře odvedená práce.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Foretník, Jan

Předložená práce je vypracovaná v souladu se zadáním. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Řešený objekt je součástí řadové zástavby při řece Svitavě navržené v rámci společného urbanistického konceptu. Navržené urbanistické řešení je přehledné a funkční. Vhodným způsobem integruje stávající hodnotné nebo technicky nezbytné stavby. Mezi tradičně formovanými městskými bloky nejvíce zaujme zpracování vlastního nábřeží, které je „zabydleno“ různorodým způsobem.
Provozní řešení B Provozní řešení je funkční. Bytový dům nabízí relativně pestrou skladbu různých bytů, které jsou pomocí mezonetového řešení sestaveny poměrně rafinovaným způsobem. Škoda že řešení je přísně symetrické a jistá prostorová hravost není dotažena do konce. Zajímavým prvkem je prosvětlovací atrium s vertikálními komunikačními prvky. Mezonetové spojení kanceláří mezi 1. PP a 1. NP nepřináší podle mého názoru při konstrukční výšce 4 m žádné provozní výhody. Světlá výška kancelářských prostor je navíc pouze 2700 mm v 1. NP, naopak 3700 mm v 1. PP.
Formální úroveň A Odevzdaná dokumentace úplná, přehledná a na velmi dobré grafické úrovni. I přes zvolenou grafickou zkratku postrádám chybějící návaznosti na okolní objekty a terén. Přehlednost by též zvýšili výškové kóty v půdorysech a řezové čáry na schodišti (zejména na vnitřních schodištích bytů a kanceláří). V situaci urbanistického řešení chybí legenda a přehlednější porovnání stávajícího a navrhovaného stavu.
Architektonické řešení B Zpracovaný bytový dům má současný výraz, adekvátní zvolenému stavebnímu programu a lokalitě. Přes snahu oživit výraz budovy pomocí výrazných šambrán a různým členěním oken na mě působí poměrně strnulým dojmem. Použití sítí místo zábradlí ve vnitřním atriu ne zcela funguje na straně schodiště, kde jsou tři tyto sítě za sebou.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční systém je vzhledem k architektonickému výrazu budovy zvolen vhodně. V rozporu s textovou částí, kde je uvedeno založení na „bílé vaně“, jsou v detailech zakreslena hydroizolační vrstvy.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 110774