KONŠEL, L. Simulace dynamického chování vybavovače jističe [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Valenta, Jiří

Student zpracoval diplomovou práci samostatně za pomoci konzultací s vedoucím práce. K řešení problematiky přistupoval aktivně, postupně se seznamoval s programem Maxwell a osvojil si postupy pro vytvoření nejprve statické simulace, poté využití modulu Optimetrics pro parametrickou analýzu a v samém závěru provedl dynamickou simulaci pohybu kotvy s uvážením mechanických a elektromagnetických vlastností soustavy a vytvořením externího elektrického obvodu pro napájení vybavovače. Získané výsledky pohybu kotvy korespondují s experimentálně získanými výsledky. Z hlediska formálního zpracování jsou na škodu občasné překlepy a nesprávné formulace. Práci doporučuji předložit k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Dostál, Lukáš

Předložená diplomová práce má rozsah 57 stran a je rozčleněna do šesti kapitol včetně závěru. Student na základě informací z literatury popsal, v první kapitole, konstrukci jističe. Tato kapitola by mohla být zpracována podrobněji. V další kapitole 3.2 student popisuje na osmi stránkách prostředí Ansoft Maxwell pro 3D. Tyto informace zcela neodpovídají obsahu diplomové práce a je zbytečně zacházeno do detailního zákoutí programu. Tento hendikep je nahrazen v následujících kapitolách. Student vytvořil model elektronické spouště kompaktního jističe BD250, na kterém postupně provedl statickou a dynamickou simulaci pohybu kotvy s uvážením mechanických a elektromagnetických vlastností soustavy. Dynamická simulace je doplněna o externí elektrický obvod pro napájení vybavovače. Získané hodnoty ze simulačního programu odpovídají experimentálním měřením. Práce obsahuje některé nepřesnosti odborného rázu např. str. 13, 16 a 23, drobné formální chyby (překlepy a chybějící mezery mezi číselnou hodnotou a jednotkou) a v předložené tištěné verzi není vytisknuta strana číslo 19. Nicméně z výsledku je patrný relativně velký podíl vlastní práce studenta. Celkově hodnotím předloženou práci kladně, rozsah vlastní práce studenta je značný a diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 48710