JANKOVICHOVÁ, L. Archiv+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kristek, Jan

Ludmila je schopná nastolit originální témata a komplexně a do hloubky je promýšlet. Své úvahy je ochotna testovat z různých pohledů a s velkou vytrvalostí a zaujetím. Zároveň jí nechybí velký kus praktičnosti, zručnosti i logiky, kterou potřebuje každý dobrý architekt a architektka. Projekt zpracovávala velmi samostatně, bez velkých korekcí a zásahů vedoucích. Díky svému nasazení a pravidelné práci jej zvládla koncepčně i technicky ve velmi nadprůměrné kvalitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Studentka pracovala v průběhu semestru pravidelně, samostatně a s maximálním osobním nasazením.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Toman, Radek

Ve srovnání s celkovou úrovní prací na FA VUT se jedná o přesvědčivou velice nadprůměrnou práci, která je založena na silném architektonickém konceptu. Autorka prokázala svou schopnost koncepčního, analytického myšlení. Předloženou práci hodnotím velice kladně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické řešení vychází ze současného stavu. Návrh využívá celou hloubku parcely, na jejímž jižním konci je umístěn pobytový dvůr. Do dvora se otevírá kavárna, velký sál galerie a dále je dvůr schody propojen s parkem okolo hradu Špilberk. I na velice omezeném prostoru, které zadání poskytuje, autorka zdařile vytváří živou městskou strukturu s hierarchií městských prostor od uličního parteru přes samotný provoz významné veřejné instituce, vnitřní dvůr a následné zakončení parcely napojením na park.
Provozní řešení B Koncept stavby vychází z provozu a fungování archivu. Autorka do existující struktury vkládá pět uzavřených sil sloužících k uschování archiválií. Jednotlivá sila jsou umístěna okolo převýšeného zastřešeného atria, kde je umístěná centrální badatelna s kartotékou. Toto koncepční řešení umožňuje vytvoření jednoduchého a přehledného provozu archivu. Jedinou připomínku mám k navrženému samostatnému vstupu do kavárny z ulice Údolní, který vede společně se servisním vchodem 50 m dlouhým stísněným průjezdem. Zde je ovšem otázka, jak bude dle autorky fungovat provoz kavárny. Zda bude fungovat samostatně i v jinou dobu než je otevírací doba archivu (např. ve večerních hodinách), anebo zda bude kavárna fungovat výhradně v otevírací době archivu a návštěvníci kavárny tak budou přicházet skrz archiv, anebo od Špilberku přes park.
Technicko konstrukční řešení A Návrh využívá standardních konstrukčních řešení a v navržené podobě je bez větších problémů realizovatelný.
Architektonické řešení A Celkový architektonický koncept, který je založen na myšlence vhodného uchování a skladování archiválií a následné převedení této myšlenky do prostorové formy pěti hmotných uzavřených sil považuji za velice vhodný a přesvědčivý. Architektonický koncept jako takový je pro mě nejhodnotnější částí celé práce. Škoda, že takto kvalitní prostorový koncept není podpořen stejně přesvědčivým řešením interiéru. Předložené interiérové perspektivy a celkové detailní a materiálové řešení interiéru působí stroze a nedodělaně.
Formální úroveň B Práce je na dobré formální úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 110995