KUBÍČKOVÁ, K. Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Urbanistický koncept řešení je postaven na kontrastu uzavření bloku souvislou zástavbou podél ulice Cejl v opaku otevření a propojení prostorů vnitrobloku s nábřežím řeky Svitavy. Tento racionální prostorový koncept determinuje architektonické řešení. Novostavba komplexu bytových domů nazvaná „housenka“ a konverze industriální budovy na polyfunkční dům nazvaná „nudle“ jsou v kontextu celkového prostorového řešení a spolu s nově vytvořenými rozdílně využívanými prostory logicky doplňují především bytové využití komplexu celého bloku. Výkresy urbanistického řešení by si zasloužil vhodnější a přehlednější grafiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Svědomitý a pracovitý přístup k práci, snaha o racionálnější rozhodování aleněkdy vede ke schematickému řešení
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pavlovský, Tomáš

Práce je více než dostatečná pro řádnou obhajobu – je chvalitebná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C moc nerozumím solitérní budově v pozici nárožního domu. Totou budovou je celá urbanistická koncepce „rozhozená“. Z práce nemohu rozklíčovat urbanistickou ideu.
Provozní řešení C dopravní řešení je zřejmě dle ÚP. Provozní schéma budov je přehledné a jasné. Ovšem provozní řešení mezi budovami je dosti nejasné.
Technicko konstrukční řešení B studentka zvolila příhodné konstrukční systémy.
Architektonické řešení C forma navržených budov je až příliš utilitární. Nevidím, zde žádný přesah. Názvy domů jako „nudle“ a „housenka“ mě nelákají k návštěvě.
Formální úroveň C práce (A3 paré) není moc přehledná, barevnost grafiky je dle mého názoru podivná – řeka šedá, obloha fialová. Vizualizace jsou udělány tak, že to vypadá, že se jedná o stále o vyloučnou lokalitu.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 110984