HAVEL, M. Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená práce pojednává o racionalizaci výroby pístů a dalších elementů vstřikovacích čerpadel v Motorpalu Jihlava a.s. - závod Batelov s cílem zvýšení jakosti finálních výrobků. Je proveden podrobný rozbor stávající technologie založené především na jednoúčelových strojích. Dále autor zpracoval reálný návrh racionalizace a modernizace výroby, kde je komplexně řešeno strojní vybavení, hospodaření nářadím a v neposlední řadě problematika jakosti. Autor prokázal dobrou orientaci v uvedené problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předložená diplomová práce řeší problematiku racionalizace výroby vybraných dílů vstřikovacích čerpadel. Práce je členěna do sedmi nosných částí - rozbor stávajícího stavu, vymezení kritických míst návrh nové technologie, návrh vybavení nářadím,řešení jakosti a technickoekonomické hodnocení. K předložené práci mám následující připomínky" a) U některých obrázků a tabulek není příslušná odvolávka v textu Obr. 1.1,1.2,1.2,1.3,Tab.1.1,1.2. b) Rozměr u symbolu Q je zřejmě špatný. c) L34-místo "váha obrobku" je lépe "hmotnost obrobku".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33852