TYLICH, L. Modul pro plánování výroby v MES [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaczmarczyk, Václav

O diplomové práci, kterou autor vypracoval a předložil, se dá říci obecně pouze to, že je zaměřená na systémy pro řízení výroby (MES) a že se jedná o komplexní problematiku. V teoretické části práce jsou popsány tyto systémy obecně, následně se pak autor zaměřuje na teoretický popis modulů pro plánování výrobních operací a matematických metod pro jejich optimální rozvrhování. Praktická část se pak opět zaměřuje na zejména na implementaci plánovacího modulu do již existujícího systému MES. Původním záměrem autora bylo rozšířit tento systém o zcela jiný modul, avšak i přes jeho urputnou snahu nebyl ve zpracování semestrálního projektu příliš úspěšný. Téma navazující diplomové práce bylo proto mírně modifikováno právě směrem k problematice optimalizace. Při realizaci své práce autor pracoval relativně samostatně s nezbytnými častými konzultacemi, které však byly dány i požadavkem na dodržení konkrétního směru vývoje, nelze tedy autorovi takto vyčítat nedostatek samostatnosti. Autor nakonec dospěl k řešení, které může být považováno za solidní základ pro další rozšiřování při realizaci testbedu pro Průmysl 4.0. Práci hodnotím známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pásek, Jan

Náročnost zadání práce pokládám za přiměřenou diplomové práci. Cílem práce bylo navrhnout modul plánování výroby v systému MES a implementovat ho do existujícího systému MES pro plánování konkrétní výroby. Zadání bylo rozčleněno do 7 bodů, podle kterých student vytvořil kapitoly ve své práci. V první kapitole se měl seznámit se systémy MES. Podle mne se přitom zabýval příliš historickým vývojem a naopak zcela opomněl vysvětlit smysl standardu ISA-95, který je de facto popisem toho, jak by měl systém MES vypadat co do struktury i do obsahu. Druhý bod ukládá studentovi vypracovat rešerši matematických metod pro plánování výrobních operací a jejich zdokumentování. Tady se s diplomantem rozcházíme v pojetí slova rešerše. Dle mého názoru provedl místo rešerše podrobný matematický rozbor několika metod, o kterých se nedá říci, že jsou přímo určeny pro plánování výrobních operací, ale jsou to obecné matematické optimalizační metody jako např. lineální a nelineární programování. Očekával bych tam spíše evoluční algoritmy, genetické algoritmy, či expertní systémy, jako je např. TEPRO. Nicméně studentovu volbu metod lineárního programování respektuji a pokládám ji za správnou. Konkrétně jde o komerčně dostupné metody IBM ILOG CPLEX a LP Solve. Ve třetím bodu měl student navrhnout optimalizační úlohu plánování výroby pro konkrétní proces, kterým je zařízení pro automatické míchání nápojů, nazvané „barman“. Diplomant vycházel z předpokladu použití nástrojů IBM ILOG a LP Solve a podle toho úlohu formuloval. Formulace je podložena poněkud složitým matematickým zápisem, který je zřejmě pro vytvoření programů potřebný. Tady se student občas sám zamotává to spousty pojmů, např. na str. 41 „Každá úloha se může skládat z několika úkolů, … (má tam logicky být „operací“). Čtvrtý bod je seznámení se se současným stavem jádra poskytnutého systému MES, což je samozřejmá podmínka pro další modifikace a použití tohoto systému, jak to ukládají další body zadání. Podle bodu 5 měl student modifikovat existující MES tak, aby nebyl vázán na žádnou komerční knihovnu a implementovat do něj navržený modul plánování výroby. V závěrečných bodech student úspěšně systém MES zprovoznil a propojil s klientskou aplikací. Úspěšně zvládl databázové návrhy, vytvořil datový model směrem MESPLC, i opačným směrem MESPlánovací úroveň receptury. V závěru mohu říci, že student splnil zadání diplomové práce v celém rozsahu a jeho práci hodnotím jako výbornou A – 91 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 110808