ŠIARNY, L. Postindustriální město - Špitálka Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Úvodní urbanistický koncept dotváří genia loci místa s ponecháním fragmentu původního viaduktu. Pracuje zajímavě a invenčně s veřejným prostorem. Ulice i náměstíčka jsou vymezeny bloky městských domů i solitéry a v tomto návrhu vzniká spousta zajímavých míst podporujících příjemné městské prostředí. Oceňuji přístup a pečlivost, se kterou byl návrh zpracován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student Bc. Lukáš Šiarny pracoval samostatně, intenzivně a s pozitivní energií. S jeho přístupem jsem velmi spokojen.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Kaštánková, Jana

Práce velkým rozsahem i obsahem dokládá schopnost autora uplatnit se v profesi v různých projekčních zadáních, tj. při urbanistických řešení částí sídel, koncepci veřejných prostranství, stavebních souborů i jednotlivých staveb. Student je schopen koncepčního uvažování i prokazuje cit pro detail. Doporučuji více spolupracovat s profesními speciality (např. dopravní řešení, sadové úpravy).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Student se zamýšlí nad souvislosti historického vývoje lokality a analyzuje historické limity (historická parcelace, původní průmyslová areálová zástavba, vedení trasy viaduktu aj.), které dále ne zcela zapracovává, každopádně ale do vysoké míry zhodnocuje území v jeho časové i věcné kontinuitě. Student prokázal schopnost práce s různými druhy podkladů, prostudoval územní plán města, regulační plán a poměrně tvůrčím způsobem přináší nový názor na řešení lokality. V urb. celku (část budoucí městské čtvrti) prokázal schopnost variability funkcí a prostorů včetně zabezpečení provozních vazeb (různé typy dopravy). V urb. detailu student prokázal práci s prvky orientace v prostoru, s průhledy, urbanistickými osami a dominantami uvnitř sídelní struktury (směrování nové pěší lávky na Fuchsovo busové nádraží, vytvoření nové výškové dominanty urb. celku aj.), navrhuje rozmanitost stavebních typů a forem.
Architektonické řešení B Z rozmanitosti popisované a uplatněné v urbanistickém návrhu volí student pro rozpracování do úrovně návrhu stavby relativně rozsáhlý administrativní komplex, který ne zcela ukazuje zmíněnou možnou architektonickou rozmanitost avizovanou v urbanistické analýze. Návrh stavby komplexu (dvou polyfunkčních objektů) však doplňuje dalším objektem bydlení. Hmotové řešení návrhu stavby víceméně vychází zejména z tvaru nově navržených parcel (včetně dominující hmoty). Výraz objektu zdůrazňuje administrativní funkční využití na úkor funkce bydlení, nicméně je stardardním soudobým architektonickým řešením navrženým zřejmě díky vlivu sledování současné výstavby.
Provozní řešení A Pečlivě prověřeno a pro finální návrh zvoleno uspořádání dispozic, které upřednostňuje orientaci pobytových místností do veřejného prostranství i přes zvýšenou hlukovou hladinu přilehlé městské třídy a naopak umístění komunikačních jader do klidového vnitrobloku, což do určité míry vyvažuje situování malých kanceláří a části pobytových místností také do vnitrobloku.
Technicko konstrukční řešení B Přes zvolený velký rozsah a složitost dispozic je konstrukční řešení schopné realizace.
Formální úroveň C Grafické zpracování je na standardní úrovni, formální úplnosti však chybí základní legendy, popisy (např. názvy ulic, vybrané geodetické značky - alespoň pro označení budov;… ), kóty, nicméně pro profesionála je v globále práce čitelná.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 108366