JAŠKA, L. Simulace nárazu vozidla na dolní končetinu chodce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Lukáš Jaška ve své dilomové práci řešeil problematiku výpočtové simulace nárazu impaktoru dolní končetiny na přední část vozidla. Na diplomové práci pracoval intenzivně od jejího zadání, pravidelně využíval konzultací, ve velké míře především u spolupracující firmy. Před zahájením výpočetních prací diplomant provedl poměrně širokou rešerši požadavků kladených sdružením Euro NCAP na simulované zkoušky a používaných konstrukcí impaktorů. Výpočtové práce pak znamenaly osvojení si nových siimulačních prostředků, především preprocesoru ANSA a výpočtového systému PamCrash. Díky jejich zvládnutí a získanému přehledu diplomant vytvořil poměrně pokročilý výpočtový model impaktoru včetně jeho instrumentace, podrobil jej předepsaným statickým a dynamickým certifikačním zkouškám a následně provedl požadovanou simulaci nárazu impaktoru na model vozidla. Na základě získaných výsledků a zkušenosti pak navrhl a rozpracoval možné úpravy přední části vozidla, provedl simulaci nárazu po těchto úpravách a zhodnotil získané výsledky. V průběhu celého řešení diplomant postupoval ve znatelných krocích k požadovaným výsledkům a prokázal velmi dobrou schopnost samostané práce. Náročné zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Diplomová práce pana Lukáše Jašky se zabývá výpočtovou simulaci nárazu impaktoru nohy člověka na přední část vozidla. Práce obsahuje 114 stran textu včetně obrazové dokumentace a přiložený CD disk. V úvodních části práce se diplomant poměrně detailně seznámil s metodikou sdružní Euro NCAP týkající se ochrany chodců s požadavky souvisejících norem. Na základě provedené rešerše konstrukce používaných impaktorů vytvořil model impaktoru s použitím potřebných kontaktních prvků a osadil impaktor potřebnou instrumentací. Celkové sestavení modelu lze považovat za poměrně propracované a vyhovující požadovaným vlastnostem pro výpočty. To se projevilo v následně provedených certifikačních zkouškách (statická zkouška ohybem a střihem a dynamická nárazová zkouška), kdy se diplomaniu podařilo zkouškám vyhovět dle požadavků norem. Po přípravě modelu přední části vozidla diplomant napolohoval impaktor pro vybraná dvě dopadová místa a po zadání počátečních podmínek provedl simulaci nárazu impaktoru s následným vyhodnocením na str.102, které ukazuje, že by dané vozidlo starší konstrukce požadovaným limitům zrychlení nevyhovělo.V poslední části diplomové práce, přestože to nebylo vyžadováno zadáním, ještě diplomant vytvořil modifikaci přední části vozidla použitím extenderu a s ní provedl opět simulaci. Se získaným závěrem, že tímto bylo dosaženo pouze dílčího zlepšení v některých kritériích a celou úpravu by bylo nutno řešit důkladněji např. s použitím paddingové pěny, lze souhlasit, stejně jako s vyslovenými celkovými závěry. Předložená diplomová práce Lukáše Jašky představuje velmi dobře zvládnutou výpočtovou simulaci, dotaženou do stavu praktické použitelnosti. Zvolené téma práce bylo poměrně náročné, neboť předpokládalo jak zvládnutí nových softwarových prostředků, tak celého výpočetního postupu. Výsledná práce je dle mého názoru výsledkem dlouhodobé systematické práce spojené rovněž s potřebnými konzultacemi u spolupracující firmy. Po formální stránce je diplomová práce na velmi dobré úrovni, členění kapitol je přehledné a logicky odpovídá postupu prováděných prací. Práce svým rozsahem v části úpravy přední části vozidla ještě přesáhla rámec náročných úkolů daných zadáním, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13586