SLEZÁK, M. Návrh a analýza konstrukční varianty pístu spalovacího motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Náplní diplomové práce Martina Slezáka byl návrh konstrukčních úprav pístu vznětového motoru dané kategorie s cílem snížit hmotnost oproti stávající variantě. Diplomant pracoval na diplomové práci soustavně o jejího zadání, po celou dobu řešení pravidelně využíval konzultací. Při návrhu konstrukčních variant pístu intenzivně čerpal z firemních podkladů předních výrobců pístů spalovacích motorů. Vypracoval dvě varianty konstrukčních úprav, a to jak odlehčenou variantu současného pístu z hliníkové slitiny, tak variantu moderního ocelového pístu. Obě varianty podrobil požadovaným MKP analýzám, z jednotlivých kroků řešení se detailněji zabýval rovněž problematikou kontaktních úloh. Ve vyslovených závěrech a v průběhu celého řešení je potřeba ocenit, že měl diplomant na zřeteli spojitost souvisejících úprav pístu a dalších částí motoru s ekonomickou stránkou věci. Zadání práce diplomant splnil v celém rozsahu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ambróz, Richard

V rešeršní části diplomant přehledně a do hloubky zpracoval současný stav vývoje pístů spalovacích motorů. Část práce věnovaná výpočtům zátěžných účinků na ojnici se mi jeví zbytečné uvádět v hlavním textu, vzhledem k tomu, že v rámci studii se identický výpočet děla jako semestrální práce. Za plus práce je možné považovat naskenovaní skutečného pístu a jeho porovnáni s CAD modelem. Diplomant v části práce věnované MKP výpočtům porovnává klasický způsob výpočtu pomocí prutových náhrad s výpočtem pomocí kontaktů. V závěru se diplomant pokusil upravit stávající píst podle nejnovějších trendů v konstrukci pístů. Ze dvou vytvořených konstrukčních úprav lze ocenit jak vytvoření varianty nevyžadující podstatní zásah do celkové konstrukce motoru ( konvenční varianta), tak varianty moderního ocelového pístu s předpokládaným rozsáhlejších změn na konstrukci motoru. Je zřejmé, že si je diplomant vědom i ekonomických aspektů navrhovaných řešení. Diplomant se v práci pokusil o nový způsob výpočtu a taktéž o vlastní návrh tvaru pístů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13587