VETEŠNÍK, P. Výpočtové porovnání ojnic zážehových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Obsahem diplomové práce Pavla Vetešníka bylo provést výpočtové srovnání předložených ojnic zážehových motorů obdobných kategorií. Diplomant pracoval na zpracování práce od jejího zadání, pracoval do značné míry samostatně, konzultací využíval především v období dokončování práce. Z jednotlivých kroků řešení rozpracoval především problematiku řešení předepjatých šroubů. Vytvořil potřebné CAD modely ojnic, připravil a realizoval výpočtové analýzy pomocí MKP pro obě srovnávané ojnice a z výsledků analýz dospěl k závěrům týkajícím se vhodnosti jednotlivých provedení. Zadání práce splnil v požadovaném rozsahu, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ambróz, Richard

V rešeršní části je stručně popsaná funkce, konstrukce a výroba ojnic spalovacího motoru. V další části diplomant popisuje způsob vytváření 3D modelu daných ojnic a jejích importováni do MKP programu. Část práce věnovaná výpočtům zátěžných účinků na ojnici se mi jeví zbytečné uvádět v hlavním textu, vzhledem k tomu, že v rámci studia se identický výpočet dělá jako semestrální práce. Bylo by podle mě vhodnější dát to jako samostatnou přílohu. Jako plus práce je možné hodnotit diplomantovu snahu o přesný analytický výpočet šroubového spoje. Ostatní část práce odpovídá standardnímu postupu řešení v takových případech. V některých částech práce se čísla obrázku neshodují s čísly uváděnými v textu. V závěru se diplomant dopustil omylu, kdy výsledná napětí a porovnání ojnic nekoresponduje s výsledky prezentujícími z MKP výpočtu. Pro přímé porovnaní výsledků namáhaní ojnic by bylo vhodnější uvádět stejnou stupnici napětí. I když se diplomant dopustil menších nepřesností doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 13589