ZIKMUND, J. Fluktuace a motivační systém ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Diplomant si za cíl zvolil předložení návrhů na zlepšení motivačního systému ve vybrané společnosti tak, aby se snížila současná vysoká fluktuace pracovníků. V teoretické části použil standardní vhodné zdroje literatury, nicméně bych namísto ilustračních obrázků více ocenil více vlastních komentářů diplomanta k teoretickým východiskům. Pro svůj výzkum diplomant použil jak kvantitativní formu dotazníkovým šetřením, tak i kvalitativní přístup skrze polostrukturované rozhovory s bývalými zaměstnanci. Předložené návrhy pak odpovídají závěrům analytické části, byť nejsou v některých případech konkrétně vyčísleny. Otázka pro diplomanta: uvažuje společnost o navýšení mezd podle vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Srpová, Kateřina

Téma této práce bylo z pohledu společnosti zvoleno vhodně, a to z důvodu, že vysoká fluktuace sezónních zaměstnanců společnost dlouhodobě trápí a má zvyšující se tendenci. Výzkum na toto téma nebyl mezi zaměstnanci dosud realizován. K jazykové úrovni a k práci s informačními zdroji nemám výtku. Zjištěné výsledky jsou pro společnost znepokojivé a navržená opatření jsou odpovídající zjištěným faktům. Návrhy jsou promyšlené a realizovatelné, nicméně je potřeba je předat i s daným výzkumem na nejvyšší úroveň řízení společnosti. Práci na základě výše uvedeného doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111105