JIŘÍKOVÁ, I. Podnikatelský záměr - rozšíření cestovní agentury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu pro rozšíření stávající cestovní agentury. Diplomantka provedla celou řadu analýz. V návrhu řešení zpracovala marketingový plán, plán tržeb a nákladů, bod zvratu a analýzu rizik. Diplomová práce je cenným podkladem pro realizaci podnikatelského záměru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Jaroslav

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro rozšíření cestovní agentury . Diplomant prokázal teoretické znalosti které uplatnil v analytické části diplomové práce a vhodně aplikoval při návrhu řešení. Diplomová práce splňuje stanovené cíle podnikatelského záměru a je využitelná k praktickému použití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109755