BUMBÁLEK, M. Návrh na zlepšení komunikačního mixu fitness centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti komunikačního mixu pro fitness centrum. Autor v práci prokázal schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře využitelné ve fitness centru, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a podmínky realizace. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí klubu autorem. Diplomant pracoval samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Student ve své práci zvolil metody odpovídající zaměření práce. V analýze SWOT (příležitosti), nevychází všechny položky z externího prostředí.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Student je schopen popsat dosažené výsledky a vyvodit z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Diplomant se snažila objektivně zhodnotit své návrhy, včetně vyčíslení návrhů, časového harmonogramu realizace návrhů a očekávaných přínosů. Návrhy jsou praktické a rozmanité. Oblast rizik návrhů mohla být zpracována pomocí odpovídající metody hodnocení rizik.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Práce by zasloužila místy odbornější terminologii a místy jsou zde i překlepy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rygl, Tomáš

Student se v práci věnuje zlepšení komunikačního mixu fitness centra v Uherském Hradišti. Kladně hodnotím strukturu práce, což je možné vidět například hned u obsahu. V teoretické části práce se je věnován prostor marketingu služeb a analýzám, které následně autor vhodně implementuje do analytické části. Osobně bych se nebránil více zdrojům a pohledům z několika perspektiv a očí různých autorů, například str. 20. Kvalitu akademické práce malinko kazí občasné míchání první a třetí osoby (byly použity str. 42 , rozdělil jsem str. 43). Kladně bych vyzdvihl analytickou část, která je zpracována pečlivě a podrobně. Ne ve všech případech je však nutné uvádět tabulku i graf (například graf č. 1, str. 43 je téměř zbytečný). Všechny důležité informace části analytické jsou poté následně přeneseny jako podnět pro část návrhovou, kde můžeme vidět mnoho zajímavých návrhů. Líbí se mi, že autor v práce komunikoval s vedením posilovny a kladné reakce zanesl do práce. Celkově práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou a vřele doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111172